Vad får hamna i avloppet?

Våra Spillvattenbestämmelser reglerar på vilket sätt annat än hushållsspillvatten får släppas till vår anläggning.

Vi är skyldiga att ta emot spillvatten som uppstår från människors vanliga liv: det som kommer från en toalett, ett duschrum eller ett lunchrum.

Det spillvatten som kommer från industriverksamhet eller liknande får inte överskrida halterna för vissa ämnen i våra spillvattenbestämmelser även om vi skulle provta den mest förorenade delströmmen. Ingen utspädning är tillåten för att klara gränsvärdena för exempelvis tungmetaller. Våra bestämmelser finns till höger.

Om du vet att ert företag släpper ut spillvatten som överskriver värdena ska du kontakta oss på 0500-49 80 00. De ämnen som vi hanterar genom hushållsspillvattnet är ämnen vi har möjlighet att behandla, och det går då att teckna ett avtal för detta.