Vanliga frågor och krångliga ord

Vi har en hel hög med mycket speciella ord som vi använder. Kolla i listan eller ring och prata med oss om du vill ha hjälp med att förstå vad vi skrivit.

ABVA (Allmänna bestämmelser för användandet av VA-anläggningen)

Vår regelsamling som alla våra kunder måste följa. Finns till höger.

Byggherre

Den som bestämmer att något ska byggas. Kan vara du som äger en fastighet.

Dagvatten

Vatten som tillfälligt rinner på jordens yta: oftast regnvatten.

Exploatör

Det företag som köper tomter och sedan säljer till den privatperson som vill bo där

Förbindelsepunkt

Platsen på ledningen där ledningen inte längre är vår, utan fastighetsägarens. Märks ut på nybyggnadskartan eller anslutningsavtalet.

LTA-pump

En pump som finns på varje fastighet som är ansluten på ett Lätt Trycksatt Avlopp. Själva pumpen är vår med fastighetsägaren ansvarar för el och "gropen" där pumpen sitter.

Miljötillstånd

Vi arbetar med saker som är miljöfarliga (jättemycket avloppsvatten) och behöver miljötillstånd som berättar hur mycket vi ska rena eller var vi ska släppa ut det renade vattnet.

Projektering

Att göra en ritning för var ledningarna ska ligga. Kan ta något år eller två att göra för långa och stora ledningar, men går snabbare för ledningar på din fastighet.

Servis

En mindre ledningssnutt som går ut från vår huvudledning och möter din egen VA-ledning. Slutar i förbindelsepunkten.

Spillvatten

Smutsigt vatten, det vi brukar kalla avloppsvatten. Är annorlunda mot dagvatten, som ibland också kallas avloppsvatten.

VA-anläggning

Våra ledningar, pumpar och andra grejer som vi behöver. Ägs av VA-huvudmannen.

VA-huvudman

Är den som bestämmer om kommunens VA. I Skövde kommun är detta servicenämnden.

VA-installation

Dina egna VA-grejer. Kopplas ihop med vår VA-anläggning vid förbindelsepunkten. Sitter oftast ihop med en servisledning

VA-taxa

Bestäms av politikerna i kommunfullmäktige och handlar om vad det ska kosta att ansluta och betala för kommunalt VA.

Verksamhetsområde

Där vi ska se till att alla har kommunalt VA. Länsstyrelsen eller kommunfullmäktige är de som bestämmer vilket område som gäller.