Avloppsrening

Vi tar emot ungefär 6 000 000 m³ avloppsvatten varje år och renar det.

Reningsverk

Reningen sker i Skövdes stora reningsverk vid Stadskvarn samt i de mindre reningsverken i Timmersdala, Tidan och Vreten. Spillvattnet från de olika delarna av kommunen pumpas via pumpstationer eller rinner via självfall till de olika verken. Vi har ungefär 50 pumpstationen som vi tar hand om.

Stadskvarns avloppsreningsverk är ett av de äldsta reningsverken i Sverige och tar emot 5 av de 6 miljoner kubikmeter spillvatten som vi renar. Vi renar större partiklar, syreförbrukande ämnen, kväve och fosfor. Det andra hamnar i det renade avloppsvattnet eller i vårt slam.

Rening av avloppsvatten 

På Stadskvarn har vi tre steg för att rena vattnet:

  • Mekanisk och kemisk rening

Avloppet går först genom ett galler som fångar upp större saker. För att fånga upp grus och annat som är tyngre än vatten har vi ett sandfång. Efter det rinner vattnet till en försedimenteringsbassäng, där ännu mer av det som är tyngre än vatten ska sjunka till botten. Det slam som fångas upp förs till våra rötkamrar för att bilda gas.

  • Biologisk rening

Genom att blåsa in luft i vattnet renas det på kväve och syreförbrukande ämnen. I våra luftningsbassänger ser det ut som en stor bubbelpool, men med brunt vatten. Luftningen gör att vi får ett aktivt slam, som bryter ner det kväve som finns kvar. När vattnet får stå stilla och slammet sjunker till botten i vår mellansedimentering samlar vi ihop slammet igen. Det innehåller bra bakterier, och kan få åka tillbaka till luftningen för att bryta ner ännu mer kväve.

  • Slutsedimentering

Ibland behöver vi få bort ännu mer fosfor här, men framför allt samlar vi in det sista slammet innan vi släpper ut vattnet.

Kretsloppet mellan Vänern och Vättern

Övervägande del av Skövde kommuns dricksvatten kommer från Vättern. När det använts och sedan renats leds det ut i ett närliggande vattendrag.

  • Stadskvarns avloppsreningsverk släpper vatten i Mörkebäcken, som leder till Svesån och Ömboån, sedan vidare ut i Ösan.
  • Reningsverket i Timmersdala släpper vatten i sjön Långens utlopp, som leder till Kräftån och vidare ut i Tidans å.
  • Reningsverket i Tidan släpper vatten i Tidans å.


Skövde kommun har alltså ett lokalt kretslopp mittemellan Sveriges två största sjöar - då alla ovan nämnda vattendrag har alla sitt slutliga utflöde i Vänern. Vi som bor här kan på så sätt värna om vår egen lokala vattenkvalitet, genom att inte spola ner ämnen i avloppet som har en negativ påverkan på miljön.

Restprodukter blir biogas och jordförbättring

Allt slam vi samlat ihop leds till en förtjockare, där vi tar bort en del av vattnet som finns kvar. Sedan leds det till en rötkammare, där slammet får brytas ner i en varm miljö utan att något syre släpps in. Det tar ungefär 20 dagar, och under tiden bildas bland annat metangas. Vi använder den till att producera energi och värma upp våra byggnader.

För att få bort ännu mer vatten ur slammet går det genom en centrifug. Efteråt får det ligga på våra vassbäddar, för att brytas ner det allra sista. Det innehåller mycket näring och gör sig sedan bra till jordförbättring.