Bild på en väg

Truvet

Truvet är ett utbyggnadsområde som Skövde kommun har fått ett åläggande om utbyggnation enligt 6 §.

Nuläge 

2018-09-06 - Presentation i Service nämnden, beslut fattat om utformningen av överföringsledning samt verksamhetsområdet. Detaljprojektering kommer att ske först sommaren 2019.

2018-03-22 - Nu är förstudien igång! Förstudien kommer att utreda av vilken sträckning överförings-ledningarna lämpligast dras för att förse området med kommunalt vatten och avlopp.
Vi kommer att göra en översiktlig bedömning kring bland annat naturvärden, hinder och restriktioner för anläggningen, alternativa sträckningar samt placering av pumpstationer och eventuella tryckstegringar.

2018-03-01 - Vecka 13 kommer en förstudie kring placering av överföringsledningar och det blivande verksamhetsområdet att påbörjas.

Allmänt

Åläggande från Länsstyrelsen gällande belsut om 6§, LAV 2006:412 finns för området Truvet. Verksamhetsområde för Truvet är inte fastställt, men planerat att följa VA-plan och förväntas färdigställas 31 december 2021.