Taxa och bestämmelser

Din vatten- och avloppsavgift används till att producera dricksvatten, underhålla ledningsnäten, leda bort och rena ditt avloppsvatten (spillvatten samt dagvatten från gator och fastigheter). Hur mycket du betalar i avgift beror på vilken typ av fastighet du bor i, hur mycket vatten du använder och vilken service eller kapacitet du har tillgång till.

Anläggnings- och brukningsavgifter

Taxan innefattar både den anläggningsavgift som betalas vid nyanslutning samt löpande brukningsavgifter.

Anläggningsavgifter är beräknade för att täcka huvudmannens kostnader för inkoppling och nyttan som en fastighet har av tillgång till vatten, avlopp och/eller dagvatten. Betalning av anläggningsavgift innebär att fastigheten köper in sig i den kommunala VA-anläggningen med bland annat ledningsnät, pumpstationer och reningsverk.

Brukningsavgifter består av en fast och en rörlig del. Den fasta avgiften (mätaravgiften) är det du som kund betalar för den service som du har tillgång till (abonnemangsavgift för administrativa kostnader samt kostnader för drift och underhåll av ledningsnät och verk). Den rörliga avgiften beräknas per kubikmeter levererat dricksvatten och täcker de rörliga kostnaderna för dricksvattenproduktion och avloppsvattenrening.

VA-taxa 

Den 1 januari varje år görs en revidering av gällande taxa, för 2023 innebär detta en höjning av brukningsavgifterna på åtta procent. Anläggningsavgiften förblir oförändrad. Läs mer i dokumentet VA-taxa 2023.