Projektuppdatering Truvet

För dig som är intresserad av VA-utbyggnaden i Truvet och vill få löpande uppdateringar om hur långt vi kommit i projektet.

Större händelser och viktiga datum kommer vi fortfarande informera fastighetsägare om genom att skicka brev. Informationen på denna sida är snarare tänkt som ett komplement där vi berättar vad som är på gång just nu, eventuellt ändrade planer samt grävarbetets olika faser.

Har du några frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta oss via Skövde kommuns Kontaktcenter 0500-49 80 00 eller på mejladress VAKund@skovde.se.

2023-05-12
Grävarbetet fortsätter. Ett delmoment där vi grävt i vägen en bit in mot Truvet är nu klart och vägen är åter öppen för trafik. Som vi tidigare nämnt kommer antalet grävlag i området att variera och fram till semestern kommer det att vara ett lag på plats kontinuerligt. Tidsplanen med färdigställande hösten 2024 gäller som tidigare.

2023-03-30
Pumpstationen är nu på plats och vägen har öppnats igen. Höga grundvattennivåer påverkar arbetet på lite olika sätt, bland annat genom att de massor som grävs upp inte kan läggas vid sidan om schakten utan behöver tranporteras iväg tillfälligt. Det innebär att fler fordon (dumprar och lastbilar) just nu kör fram och tillbaka i området.

2023-02-07
Nu är grävlagen på plats i Truvet och det finns en etablering med arbetsbodar på Värings IF:s parkering. Södra infarten till Truvet kommer att vara avstängd mellan vecka 6 - 10 2023 för installation av områdets pumpstation. Välj istället infart mittemot Hedhamra.

2022-11-24
Skövde VA har nu fått den ledningsrätt vi ansökt om för förläggning av kommunala VA-ledningar i Truvet. Lantmäteriförrättningen vann laga kraft den 15 november 2022. Beslutet innebär att projektet åter går in i en aktiv fas där vi kommer arbeta med planering och genomförande av det beslutade verksamhetsområdet.

Gräv- och anläggningsarbetet kommer pågå våren 2023 – hösten 2024 och bestå av flera olika delar. I arbetet ingår förläggning av överföringsledningar, områdets huvudledningar och fastigheternas servisledningar/förbindelsepunkter samt att bygga en pumpstation längst söderut i området

2021-12-17
På grund av att några markförhandlingar dragit ut på tiden och därefter strandat helt kommer både byggstart och färdigställandedatum för VA‑projektet i Truvet att senareläggas. Det blir istället Lantmäterimyndigheten som kommer att utreda och fatta beslut om ledningsrätt. Ny tidplan kommer längre fram.

2021-11-08
Grävstarten i området har blivit framflyttad något, vi planerar istället att börja gräva strax efter årsskiftet 2021/2022.

Den nya starttiden beror främst på två saker:

  • Vi har gjort anpassningar kring placeringen av pumpstationen vilket gör att vi får projektera om vissa delar och göra en ny geoteknisk undersökning.
  • Den pågående markförhandlingsdialogen har dragit ut på tiden. Vi arbetar vidare med detta och siktar på en snar lösning.

Planerat färdigställande beräknar vi fortfarande ska kunna ske under 2023.

2021-10-01
Planerad grävstart i Truvet är slutet av oktober-21. Arbetet kommer innefatta att lägga en överföringsledning från Väring, bygga en pumpstation längst söderut i området samt förlägga områdets huvudledningar och fastigheternas förbindelsepunkter.