Vad får hamna i avloppet?

Ett fungerande avloppssystem är grundläggande för vår hälsa och miljö.

De kommunala reningsverkens uppgift är främst att rena hushållsspillvatten, alltså vatten som kommer från toaletter, badrum och kök. Vår reningsprocess reducerar halterna av de näringsämnen som kan bidra till övergödning i våra vattendrag - dessa tas sedan tillvara och förs tillbaka i kretsloppet i form av biogas och behandlat slam.

Annat skräp och fett, som inte hör hemma i avloppet, kan orsaka stopp och driftstörningar - både på den egna fastigheten och i det kommunala nätets ledningar, pumpstationer och reningsverk.

Starka kemikalier, färg, lim och mediciner är exempel på annat som avloppsreningsprocessen inte klarar av att hantera. Istället går dessa miljöfarliga ämnen rakt igenom reningsverket och ut i omgivande vattendrag. När och om detta händer finns förstås stor risk för en negativ påverkan för miljön.

Företag och verksamheter som släpper sitt spillvatten till det allmänna VA­-nätet omfattas av samma bestämmelser som hushållen och kan behöva vidta åtgärder. Läs mer på sidan "I avloppet - företag".