Information om coronaviruset och covid-19

Skärpta råd gäller i Västra Götaland till och med 13 december. Läs mer

Vanliga frågor och krångliga ord

Vi har en hel hög med mycket speciella ord som vi använder. Kolla i listan eller ring och prata med oss om du vill ha hjälp med att förstå vad vi skrivit.

ABVA (Allmänna bestämmelser för användandet av VA-anläggningen)

Vår regelsamling som alla våra kunder måste följa.

Byggherre

Den som bestämmer att något ska byggas. Kan vara du som äger en fastighet.

Dagvatten

Vatten som tillfälligt rinner på jordens yta: oftast regnvatten.

Exploatör

Det företag som köper tomter, bygger och sedan säljer till privatpersoner som vill bo där

Förbindelsepunkt

Platsen på ledningen där ledningen inte längre är vår, utan fastighetsägarens. Märks ut på nybyggnadskartan eller anslutningsavtalet.

LTA-pump

I fastigheter där avloppsrören av olika orsaker inte fungerar med självfall används istället lätt trycksatta avlopp – LTA. Den pump med avstängningsventil som finns på varje fastighet kallas LTA-pump. 

Miljötillstånd

Vi arbetar med saker som är miljöfarliga (mycket avloppsvatten) och behöver miljötillstånd som berättar hur mycket vi ska rena eller var vi ska släppa ut det renade vattnet.

Projektering

Att göra en ritning för var ledningarna ska ligga. Kan ta något år eller två att göra för långa och stora ledningar, men går snabbare för ledningar till din fastighet.

Servis

En mindre bit ledning som går ut från vår huvudledning och möter din egen VA-ledning. Slutar i förbindelsepunkten. Servis uttalas som "det är så ömtåliga tallrikar i finservisen", inte som "jag fick så bra service av de på Skövde VA".

Spillvatten

Smutsigt vatten, det vi brukar kalla avloppsvatten. Är annorlunda mot dagvatten, som ibland också kallas avloppsvatten.

VA-anläggning

Våra ledningar, pumpar och annat material vi behöver. Ägs av VA-huvudmannen.

VA-huvudman

Den som bestämmer om kommunens VA, i Skövde kommun är detta Servicenämnden.

VA-installation

Din fastighets ledningar som kopplas ihop med vår VA-anläggning. Sitter oftast ihop med en servisledning.  Till VA-installationen räknas även sådant som anslutits, exempelvis tvättställ, badkar och tappventiler.

VA-taxa

Vad det ska kosta att ansluta och betala för kommunalt VA, detta bestäms av politikerna i kommunfullmäktige.

Verksamhetsområde

Där vi ska se till att alla har kommunalt VA. Länsstyrelsen eller kommunfullmäktige är de som bestämmer vilka områden som gäller.