Arbete på dricksvattenledningen i Grenandersgatan

Under V.19 kommer Skövde VA att påbörja omläggning av dricksvattenledningsnätet i Grenandersgatan. Arbete görs för att vi även i framtiden ska kunna leverera ett gott dricksvatten till er som bor längsmed Grenandersgatan. Detta medför att delar av Grenanders gata är stängd för genomfart till och med 28 juni 2019

Dricksvattnet kan komma att stängas av under vissa perioder för er boende längsmed Grenandersgatan. Information om när och om ni kommer att få vattnet avstängt kommer dagen innan själva avstängningen. När ni drabbas av en vattenavstängning kommer den att vara som längst i 6-8 timmar. 

Arbetet med omläggning av dricksvattenlednignen och serviserna till fastigheterna är beräknad att vara klar till V.24. 

Under arbetets gång kommer vi göra så gott vi kan för att ni ska komma åt er parkering som tillhör fastigheten, men under vissa perioder kommer det förekomma grävning precis vid en utfart vilket gör att framkomligheten kommer att påverkas. Vi hoppas vi tillsammans kan lösa detta på bästa sätt.  

V.34 kommer Skövde VA att fortsätta arbetet med omläggning av dricksvattenledningen från Eriksdalsgatan och under Henriksbergsgatan mot Ekedal. 

Återställning och asfaltering av gatorna kommer att ske under hösten 2019.  

På grund av servis och ventilarbete kommer ett körfät på Henriksbergsgatan i riktning mot Hjovägen från korsningen Grenanders gata att stängas av. Avstängningen kommer att vara från onsdagen 2019-05-22 till och med fredag 2019-05-31. Detta kommer innebära mycket begränsad framkomlighet förbi platsen och risk föreligger för köbildning. Om möjligt välj en annan väg.

Del av Grenanders gata är stängd för genomfart vecka 19-24, se karta här. Omledning följ orange vägvisning på plats.

Västtrafiks linje 4 får en annan körväg då Grenanders gatan är avstängd, bussen kör Henriksbergsgatan-Eriksdalsgatan-Örbäcksvägen. En tillfällig hållplats har anordnats på Örbäcksvägen vid korsningen med Grenanders gata. Observera ordinarie hållplats Grenanders gata är avstängd under arbetet, resande hänvisas till tillfällighållplats Örbäcksvägen