Kungörelse Stadskvarns avloppsreningsverk

Miljöprövningsdelegationen har den 30 mars 2022 beslutat om förlängd igångsättningstid för Stadskvarns avloppsreningsanläggning.

Verksamheten enligt tillståndet som lämnades av miljöprövningsdelegationen den 17 januari 2018 (ärende 551-18986-2014) och ändrades av Mark- och miljödomstolen den 14 november 2018 (mål nr M 800-18) ska ha satts igång senast den 31 december 2024. Miljöprövningsdelegationen har även beslutat att ändra tidsangivelserna i villkor 3 och 6 till den 31 december 2024 respektive den 1 januari 2025.

Beslutet finns tillgängligt på Länsstyrelsen Västra Götaland (e-postadress vastragotaland@lansstyrelsen.se, telefonnummer 010-224 40 00) och på kommunkansliet  i Skövde kommun.

Överklagan

Beslutet går att överklaga till mark- och miljödomstolen. Överklagandet ska ha kommit in till Miljöprövningsdelegationen senast den 4 maj 2022. Synpunkter kan skickas in via:


Ange ärendebeteckningen 551-3129-2022
.