Planerat VA-arbete i Skultorp med start maj 2022

Skövde VA kommer mellan vecka 19 – vecka 49 2022 (preliminär färdigställandetid) att byta ut och lägga om vattenledningarna på Bofinksvägen, Talgoxevägen och Domherrevägen i Skövde.

Med de nya ledningarna på plats förbättrar och förstärker vi leveranssäkerhet och kvalitet på dricksvattnet i området.

Vattnet till berörda fastigheter kommer att stängas av under kortare perioder, dock inte längre än ca 6 - 8 timmar. Information inför varje vattenavstängning meddelas respektive fastighetsägare dagen innan, främst via sms. Läs mer om sms-tjänsten (och registrera dig om du har ett oregistrerat nummer) på Skövde kommuns hemsida: Få sms vid driftstörning, www.skovde.se/driftsms.

Framkomligheten på berörda gator kan komma att variera under arbetets gång. Säkerheten för boende och besökare i området är viktig för oss – var gärna lite extra försiktig runt våra maskiner och där vi gräver.

Fullständig asfalts- och markåterställning sker under 2023.
Tack på förhand för visad förståelse under den tid då arbetet pågår!