Planerat VA-arbete på Sommarvägen, vår - höst 2022

Skövde VA kommer mellan vecka 22 – vecka 49 2022 (preliminär färdigställandetid) att byta ut och lägga om vattenledningarna på Sommarvägen i Skövde.

Med de nya ledningarna på plats förbättrar och förstärker vi leveranssäkerhet och kvalitet på dricksvattnet i området.

Arbetet kommer att utföras på entreprenad av Skanska och XR Maskincentral.

Vattnet till berörda fastigheter kommer att stängas av under en kortare period, dock inte längre än ca 6 - 8 timmar. Information inför varje vattenavstängning kommer aviseras respektive fastighetsägare genom en lapp i brevlådan.

Framkomligheten på berörda gator kan komma att variera under arbetets gång. Säkerheten för boende och besökare i området är viktig för oss – var gärna lite extra försiktig runt våra maskiner och där vi gräver.

Fullständig asfalts- och markåterställning sker under 2023.
Tack på förhand för visad förståelse under den tid då arbetet pågår!