Projektstart
Projektering
Anbudsförfrågan
Byggstart
Byggnation
Överlämnad Här är vi nu

Ombyggnad av Kulturhustorget, Hertig Johans gata och Trädgårdsgatan

Gator, torg och parkering

Kulturhustorget byggs om för att skapa en evenemangsyta.

Varför bygger vi nytt?

Kulturhustorget är idag trångt och svårt att använda på grund av de anläggningar och murar som finns där. Entrén till Kulturhuset i hörnet syns dåligt och delar av torget används inte alls.

Skövde kommun har därför låtit en landskapsarkitekt, Norconsult, samt i dialog med Skövde Cityförening och hotell- och restaurangägare i närheten, ta fram förslag till ny gestaltning av torget. Torgets nya utformning ska syfta till att tydliggöra entrén till Kulturhuset och att ge torget en öppen och flexibel utformning. Här ska man kunna arrangera kulturevenemang av olika slag och storlek och torgets ytor och möblering ska ge möjligheter till det.

Den 5 juni öppnar hela Kulturhustorget och Trädgårdsgatan upp igen, men även nu är stora delar av Kulturhustorget öppet.

Vad gör vi och hur kommer det påverka verksamhet/allmänhet?

Hela platsen mellan Kulturhusets fasad och hotell Billingens fasad ska kunna användas som en sammanhängande evenemangsyta.

Trädgårdsgatan mellan Hotell Billingen och Kulturhuset byggs om för att kunna nyttjas för evenemang. Den är dock fortfarande öppen för trafik. Läs mer om gatuarbetet här.

  • Befintlig ljuslanternin tas bort för att öppna upp torget och göra entrén till Kulturhuset tydlig.
  • Befintlig byggnad för inlastning och ventilation utökas och omformas för att också inrymma fungerande ytor för avfallshantering. Fasaduttrycket blir en lätt glasbyggnad med trädetaljer och klätterväxter.
  • Utrymningstrappan från Valhall byggs in med samma lätta formspråk.
  • Befintlig fontän ersätts av en ny, bestående av vattenstrålar som kommer upp ur marken. Detta ger en flexibilitet eftersom fontänen inte utgör något hinder när den är avstängd. I södra delen av torget skapas sköna sittplatser i soligt läge då nivån mellan Hertig Johans gata och torget tas upp i gradänger och trappor.
  • I hörnet mot stationen tas delar av muren ner något och ersätts med ett glasat staket, vilket gör denna del av torget användbar för uteservering eller sittplatser. Delar av torget ska kunna användas som uteservering och tanken är att även den ska vara flexibel och kunna ändra storlek och form utifrån årets tider och aktuella evenemang. I söder knyts torget ihop med den nya utformningen av Hertig Johans gata. Belysningen på torget förnyas för att skapa en helhet mellan allmänbelysning och miljöbelysning på fasader och möblering.
  • Den stora eken i hörnet mot stationen sparas och ges bästa möjliga förutsättningar för att klara ombyggnaden och den hårdgjorda miljön. Övrig grönska utgörs av nyplanterade träd på torget samt av låga buskar och perenner i platsbyggda bänkar och upphöjda planteringslådor samt klätterväxter på utvalda delar av de nya byggnaderna.

 

Hertig Johans gata söder om Kulturhustorget byggs om, lika som den del av gatan västerut som redan är ombyggd. Läs mer om gatuarbetet här.

  • Gatan smalas av och enkelriktas för trafik.
  • En vattenledning i gatan byts.

 

Vi strävar efter att utföra arbeten med så liten påverkan på verksamhet/allmänhet som möjligt. Dock är det ofta ofrånkomligt att störningar uppkommer under vissa perioder. Vi hoppas de som påverkas har överseende med eventuella störningar.

Under arbetet med Kulturhustorget och Trädgårdsgatan har Trädgårdsgatan tillfälligt varit enkelriktad i södergående riktning i samband med öppningen av Kulturhustorget & Trädgårdsgatan kommer enkelriktningen återgå i nordligriktning. Var upperksam på denna skyltförrändring den 5 juni.

Tidplan

Projektstart:                               2017
Projektering:                              Våren 2019
Byggstart:                                    Aug 2019
Överlämnande:                        Jun 2020

Fakta

Kategori:                                       Förvaltningsfastigheter
Projektbudget:                           32,5 milj kr
Entreprenör:                                NCC Sverige AB
Entreprenadform:                     Totalentreprenad med partneringavtal