Projektering
Byggnation
Klar Här är vi nu

Berguvsvägen busshållplats

Gator, torg och parkering

Nu kommer busshållplatsen Berguvsvägen längs Gröna vägen i Hentorp att byggas om för att få bättre standard och ökad tillgänglighet

Bakgrund till varför vi bygger om:

Eftersom busshållplatsen Vråkvägen togs bort under hösten 2021, då man tidigare byggt en ny hållplats vid Bovieran, så har vi ersatt den med denna busshållplats vid Berguvsvägen. Orsaken är att Västtrafik eftersträvar en viss täthet mellan busshållplatserna inom tätbebyggt område för att underlätta för de i området att åka kollektivt.

Det här kommer vi att göra:

Idag är bussfickorna för smala och saknar tillgänglighetsanpassning så det kommer vi att åtgärda med denna ombyggnation. Dessutom kommer det att byggas en förhöjd kantsten för att bussen enklare ska komma nära. Plattformarna kommer få nya ytskikt, kännbara ledstråk, bänkar och papperskorgar. Läge A kommer att få ett väderskydd.

För att få plats med de bredare hållplatsfickorna kommer gång- och cykelvägen på västra sidan om Gröna vägen att breddas samt flyttas något in i det befintliga grönområdet. Det befintliga övergångsstället vid läge A kommer också att tillgänglighets anpassas.

En ritning över detaljerad utformning går att finna längre ner på denna sida.

Så påverkas du:

Vi gör så gott vi kan för att ni inte ska störas för mycket i och med denna ombyggnation, men vi hoppas att ni har förståelse för det arbete som ska utföras. Under byggtiden kommer Gröna vägen vara avstängd mellan Hökvägens in- och utfarter med undantag från vardagar kl. 16-06.30 samt helger då ett körfält kommer vara öppet och genomfart regleras med trafiksignal. Detta för att kunna genomföra ombyggnationen på så kort tid som möjligt samt för att ge anläggningsarbetarna en säker arbetsmiljö. På vardagar mellan kl. 06.30-16 kommer bussen att ledas om via Hökvägen och övrig trafik kommer vi att hänvisa genom skyltning till att i så stor utsträckning som möjligt välja andra resvägar. Detta innebär att korsningen mellan Berguvsvägen och Gröna vägen kommer vara avstängd under hela byggtiden och berörda kommer hänvisas via skyltning att köra via Slagugglevägen ut till Gröna vägen.

Vi hoppas på överseende med de besvär som kan uppstå av detta.

Under tiden hållplatsen är avstängd kommer vi att hänvisa till nästa hållplats längs linjen. I riktning mot centrum blir det hållplats Orrvägen och i riktning mot Skultorp – Bovieran.

Tidplan

Ombyggnationen kommer starta i vecka 17 och beräknas pågå i 7 veckor.

Projektets budget beräknas uppgå till ca 1,4 miljoner kronor.