Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Busskörfält Vadsbovägen

Gator, torg och parkering

För att underlätta för kollektivtrafiken byggde vi busskörfält på Vadsbovägen. Ombyggnationen påbörjades i mars 2019 och stod klart till sommaren 2019.

Varför byggde vi busskörfälten?

Västtrafik hade tidigare svårt att ta sig fram under högtrafiklägen och därmed svårt att hålla tidtabellen. Tanken med att åtgärden var att minska restiden för kollektiva resor och på så vis göra dessa resor attraktivare. Detta blev även en förbättring ur trafiksäkerhetssynpunkt, exempelvis då bussen tidigare var tvungen att stanna i körfältet på Vadsbovägen vid hållplats Aspö. 

Vilka sträckor får busskörfält?

Vi byggde busskörfält på sträckorna mellan Karstorpsrondellen-Aspörondellen (enbart på västra sidan av körbanan) samt Norrmalmsrondellen-Lillegårdsrondellen (enbart på östra sidan av körbanan).

Finansiering

Ombyggnationen finansierades till 50 procent av Skövde kommun och 50 procent av ett stadsmiljöavtal. Stadsmiljöavtal är ett stöd från regeringen för att uppmuntra hållbar samhällsplanering. Kommuner kan söka bidrag på 50 procent av investeringar som underlättar ett hållbart resande. Som motprestation krävs att kommunen arbetar för en hållbar samhällsplanering på flera plan.