Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Fredsgatan

Gator, torg och parkering

Målet med ombyggnationen av Fredsgatan var att skapa en bättre och mer tillgänglig yta framför Stadshuset. Denna skulle även i senare skede knyta an till Hertig Johans gata och bidra till ett mer enhetligt och välkomnande centrumstråk.

Så blev Fredsgatan

För att undvika att bilar parkerar utanför Stadshusets entré möjliggjordes även fler parkeringsplatser längs med Fredsgatan. Från cirka åtta stycken före ombyggnationen finns det vid färdigställandet cirka 15 parkeringsplatser. Detta skapar en säkrare trafikmiljö och förbättrar framkomligheten på platsen. Fredsgatan enkelriktades i norrgående riktning, med infart från Petter Heléns gata.

Materialet på platsen är en blandning av vanlig gatsten och granithällar för att skapa ett bra visuellt utseende. Detta materialval är även genomgående på övriga delar av Hertig Johans gata. Till detta har även belysning uppdaterats på platsen och nya sittmiljöer installerats. Ytan utanför Stadshusets café är möblerad under sommartid.

Projektet, med gatsten och parkeringar, stod klart under december 2016.