Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klart

Gatuarbeten vid Kulturhustorget

Gator, torg och parkering Tillfälliga avstängningar

Gatorna kring Kulturhustorget byggs om för att bättre passa in i de förändringar som nyligen gjorts på Hertig Johans gata och som pågår på Kulturhustorget. Dessutom höjs standarden på gatorna eftersom det är många som dagligen passerar här och något av det första som möter en när tågresenärer kommer till Skövde.

Kortfattat - vad händer?

I samband med att Kulturhustorget byggs om kommer vi även att göra om sista delen av Hertig Johans gata (mellan Trädgårdsgatan och Stationsgatan) samt en del av Trädgårdsgatan (mellan Hertig Johans gata och Långgatan) (se kartbild över sträckorna här).

Arbetet påbörjas måndagen den 2 september och första etappen kommer att pågå fram till den 29 november. Sedan börjar etapp 2 av arbetet som pågår fram till den 5 juni.

Avstängningar innebär att trafiksituationen kommer att förändras under ombyggnationen och det kommer stundtals vara krångligt att ta sig fram i området. Läs mer om hur arbetena påverkar dig som vistas i området längre ner på sidan.

Entreprenör för arbetet är NCC. Det finns 8,8 miljoner kronor budgeterat för gatuarbetena.

Varför bygger vi om gatorna?

1. Hertig Johans gata
För att sista delen av Hertig Johans gata ska få samma utseende som resten av paradgatan upp mot Hertig Johans torg gör vi nu liknande förändringar även här. Detta innebär att hela Hertig Johans gata kommer att ha en breddad trottoar på norra sidan, ett smalare körfält än tidigare samt planteringar och sittbänkar på södra sidans trottoar. Materialval och formgivning kommer se ut som resterande del av gatan.

I dagsläget är det många som rör sig på stråket från Resecentrum upp mot Hertig Johans torg och vidare till sin slutdestination. Vi vill att detta stråk ska upplevas välkomnande och trevligt. Dessutom råder det en viss osäkerhet i gaturummet när man kommer ut från Resecentrum och detta vill vi också råda bot på genom tydligare hänvisningar och markbeläggning.

Efter ombyggnationen kommer Hertig Johans gata vara enkelriktad på samma sätt som den är idag, det vill säga du kan köra in från Stationsgatan och fortsätta upp mot Hertig Johans torg (västlig riktning).

2. Trädgårdsgatan
Trädgårdsgatan kommer att byggas om för att skapa en helhet mellan hotell Scandic Billingen och Kulturhuset. Tanken är att även denna yta, precis som Kulturhustorget, ska kunna nyttjas för evenemang, även om den kommer vara öppen för trafik när den är färdig.

Under arbetet med Kulturhustorget och Trädgårdsgatan har Trädgårdsgatan tillfälligt varit enkelriktad i södergående riktning i samband med öppningen av Kulturhustorget & Trädgårdsgatan kommer enkelriktningen återgå i nordligriktning. Var upperksam på denna skyltförrändring den 5 juni.

I samband med denna ombyggnad kommer även VA-ledningar att bytas i gatan.

Hur påverkar arbetet mig?

Som ofta förekommande vid byggarbeten, där många människor och trafikanter rör sig, kommer även detta arbete att påverka trafikflödena under byggtiden.

Vi kommer att skylta på platsen, och vissa avstängningar kan gälla från dag till dag. Se till att vara uppmärksam på skyltningen, samt tänk extra mycket på våra oskyddade trafikanter, exempelvis skolungdomar och byggarbetare, som rör sig i området när du passerar platsen.

Vi beklagar de eventuella störningar som kan komma att uppstå och hoppas på din förståelse när vi genomför förbättringar i Skövdes gatunät. Har du möjlighet att välja annan väg ser vi gärna att du gör detta.

Förändringar i gaturummet (december-framåt):

  • Trädgårdsgatan byggs inte om förrän efter att Hertig Johans gata har öppnats igen, det vill säga efter sista november. Troligtvis kommer ombyggnationen inte påbörjas förrän i januari 2020.
  • Mer information uppdateras längre fram

 

Kulturhustorget blir bättre!

Under tiden som arbetena pågår för gatorna kommer Kulturhustorgets ombyggnation att pågå parallellt. Läs mer om detta arbete här.