Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Nolhagavägen

Gator, torg och parkering

Nolhagavägen är en av Skövdes mest trafikerade vägar med cirka 13 000 fordon per dygn. Projektet var ett första steg i fler lösningar för att öka den totala framkomligheten på Nolhagavägen. Arbetet påbörjades i början av april 2018 med förberedande arbeten inför den tillfälliga trafiklösningen under byggtiden. Hela arbetet var klart i december 2018.

Vad innebär förändringen?

Nolhagarondellen
Den befintliga trafiksignalslösningen mellan handelsområdena Elins Esplanad och Coop Forum hade kapacitetsproblem och skapade köbildning på Nolhagavägen och Gustav Adolfs gata. Vi byggde om korsningen och skapade en tvåfältig cirkulationsplats istället. En trafikutredning utförd av Cowi AB visar att denna lösning har god effekt för kapaciteten vid trafikplatsen.

Lillegårdsrondellen
Även Lillegårdsrondellen hade kapacitetsproblem. Det uppstod stundtals långa köer längs Vadsbovägen. Vi skapade därför, på samma sätt som skett vid Lillegårdsrondellen, en tvåfältig cirukulationsplats. En trafikutredning utförd av Cowi AB visar att denna lösning har god effekt för kapaciteten vid trafikplatsen.

Gång- och cykeltunneln under Nolhagavägen har målats vit för att den ska upplevas ljusare och därmed öka tryggheten i passagen. Även belysningen i tunneln har förbättras.

Entreprenör för arbetet är Svevia.

Varför byggde vi om?

Nolhagavägen är en av tre centrala kopplingar mellan västra och östra sidan om järnvägen. Trafikmängderna har ökat avsevärt i samband med utbyggnaden av Stallsikens handelsområde och stadsdelen Trädgårdsstaden.

Utöver det är handelsområde Norrmalm med Elins Esplanad samt Coop Forum etablerade i anslutning till Nolhagavägen. Sedan december 2012 ligger Systembolaget i Coops fastighet, vilket inneburit en ännu högre påfrestning för korsningen.