Försköning i Boulognerskogen

Vårt arbete med att försköna och utveckla Boulognerskogen fortsätter under hösten. Nedan beskriver vi några av insatserna vi genomför. Vi ber dig att respektera avstängningar och skyltning för att underlätta arbetet för vår personal.

Byggnation av skulpturplatsen

Under oktober månad kommer vi bygga vi en ny mötesplats intill bron vid fågeldammen. För att förtydliga platsen kommer ytan kläs med smågatsten och kalkstensmur likt entréerna in i parken och konstverket Elaine får en mer upphöjd plats i parken. Arbetet beräknas ta en månad.

Muddring av fågeldammen

Under oktober påbörjas arbetet med att tömma fågeldammen för att kunna utföra muddring av bottensediment. Det tas bort för att främja vattenkvaliteten och dammens funktion som dagvattenmagasin.

Under vecka 47 kommer cirka fem lastbilslass med vatten och bottenslam per dag att sugas upp från dammen. Vatten och slam kommer att spridas ut på en stubbåker utanför Skövde. Arbetet kommer att ta lite drygt en månad.

När vattnet och slammet spolas ut på stubbåkern kommer det att vara svart av förmultnade löv. Det kommer inte att lukta. Det finns en mininal risk att en och annan liten fisk finns med i vattnet och slammet.

I samband med tömningen kommer även apparaturen rörande dammens cirkulation och syresättning ses över. Arbetet beräknas pågå även under november. Viss ödör kan uppkomma i samband med muddringen, vilket vi beklagar.