Skötsel i naturreservat

Vi planerar några större skötselåtgärder i våra naturreservat under våren 2017. Vi sätter upp ungefär 1500 meter stängsel samt utför röjning av nypon och sly. Samtliga åtgärder görs enligt skötselplan för respektive område och syftar till att ge bättre förutsättningar för betesgynnande växter samt öka tillgängligheten för alla som besöker reservaten.

Ulveksbackarnas naturreservat

De blåmarkerade delarna av Ulveksbackarnas naturreservat har under senaste åren vuxit igen, främst av nyponbuskar. Igenväxningen har lett till att tillgängligheten och förutsättningarna för hävdgynnad flora har försämrats. Vi genomför därför röjningsåtgärder i det blåmarkerade området under vinter/vår 2017 innan den 15 april. Vi bränner det avslagna materialet plats på ytor med mindre värdefull flora. För att undvika för stort uppslag av nya nyponplantor i området kommer åtgärderna efterföljas av hårdare betestryck under 2017. Det kommer alltså gå fler betesdjur i området då.

Rånna Ryds naturreservat

Under våren 2017 sätter vi upp ett nytt stängsel i Ryds ängar, enligt markeringar på karta. Vi utför stängslingen för att dela upp den stora betesmarken i så kallade fållor. Efter åtgärden kommer det att finnas tre fållor i området. Istället för att alla betesdjuren är jämt utspridda i området under hela betessäsongen kommer alltså djuren samlas ihop och beta av en fålla i taget. Genom fålldrift kan vi anpassa betestryck och tidpunkt för betet i området. Vi sätter upp klappgrindar där stigar korsar det nya stängslet för att du lätt ska kunna ta dig fram i området.

Klasborg och Våmbs ängar

Under våren 2017 sätter vi upp ett nytt stängsel i Våmbs ängar, enligt markeringar på karta. Detta kommer göra att de västra höglänta delarna av Våmbs ängar kommer att bli bättre avbetade framöver. Istället för att alla betesdjuren är jämt utspridda i området under hela betessäsongen kommer alltså djuren samlas ihop och beta av en fålla i taget. Genom fålldrift kan vi anpassa betestryck och tidpunkt för betet i området. Vi sätter upp klappgrindar eller övergångar där stigar korsar det nya stängslet för att du lätt ska kunna ta dig fram i området.