Utbyggnad av vatten och avlopp samt gata utmed Däldernavägen

Vi nyanlägger VA och gata utmed Däldernavägen 23-31.

Östra sidan av gatan kommer att förses med en gångbana och utmed gatans västra sida anläggs ett underjordiskt dagvattenmagasin för att förbättra avvattningssituationen i området.

VA-ledningar kommer även att anläggas i anslutning till befintligt ledningsstråk genom kvarteret Nattviolen.

Arbetet som utförs av Skanska AB och beräknas starta i mitten av maj kommer säkerligen att medföra en hel del problem med framkomlighet i omårdet. Dessa hoppas vi kunna minimera i så stor utsträckning som möjligt.

Byggnationen beräknas vara klar under oktober 2016.