Bättre framkomlighet i Hallenbergsrondellen

Hallenbergsrondellen förvaltas egentligen av Trafikverket, men nu har Skövde kommun fått klartecken om att bygga om cirkulationsplatsen i egen regi. Detta innebär att arbetet kan påbörjas tidigare än om det hade behövt vänta in Trafikverkets processer.

Breddad cirkulation och ökad trafiksäkerhet

Åtgärderna innebär bland annat att cirkulationsplatsen blir tvåfältig samt att trafiksäkerheten förbättras för fotgängare och cyklister. Jämför vi med liknande åtgärder vid andra cirkulationsplatser i Skövde märker vi en stor förbättring för framkomligheten.

 Ombyggnationen är inte tänkt att enbart främja framkomligheten för biltrafik, utan kommer även göra det enklare för kollektivtrafik att ta sig förbi platsen. I samband med ombyggnationen kommer Trafikverket anlägga busskörfält in mot Hallenbergsrondellen från Skara. Detta för att det ska vara attraktivt för de som har möjlighet att åka kollektivt, och på så vis minska trafikökningen.

Tidplan och påverkan

Planering och projektering av arbetet kommer att starta under året och dialog med kringliggande fastigheter har redan inletts. Ambitionen är att påbörja byggnationen i slutet av 2019.

Att genomföra ett arbete av denna omfattningen i en av Skövdes hårdast belastade korsningar kommer dessvärre påverka den dagliga trafiken genom cirkulationsplatsen. Därför kommer vi även planera för hur trafiken ska flyta så smidigt som möjligt under byggnationstiden.

Därför bygger vi om

Sträckan mellan Badhusrondellen och Hallenbergsrondellen är den mest belastade i Skövde kommun, där vi ofta ser köbildning, främst i rusningstider. Den studie som genomförts under vintern 2018/2019 visar att cirkulationsplatsen ingår i ett viktigt, regionalt pendlingsstråk, där många trafikslag ska samsas; som godstrafik, kollektivtrafik och biltrafik. Den klargör även att vi har ökad pendling från väster till norr (och tvärtom), i takt med att norra delar av Skövde tätort utvecklas.