Gång- och cykelväg Havstenavägen

Under hösten anläggs en separat gång- och cykelväg utmed Havstenavägens östra sida fram till befintligt gång- och cykelvägnät utmed Lillegårdsvägen.

Se bild över den berörda sträckan här.

Skövde kommun bygger varje år ut och förbättrar gång- och cykelvägnätet. Syftet är att öka säkerheten för alla oskyddade trafikanter och skapa bättre framkomlighet på varje gång- och cykelstråk.

Läs mer om vilka gång- och cykelvägar som kommunen kommer att bygga under 2019 här.

Tidplan och kostnad

Arbetet med att bygga gång- och cykelvägen utmed Havstenavägen utförs av Froab AB under hösten 2019 och beräknas vara klart till november.

Kostnaden för entreprenaden hamnar på runt 2,5 miljoner.