Hertig Johans gata (västra)

Syftet med utvecklingen av Hertig Johans gatas västra del är att skapa en mer inbjudande stadsmiljö och att knyta ihop ytorna mellan Stadshuset och Hertig Johans torg. Detta för att möjliggöra för ett livfullt stråk, där alla människor kan och vill vistas.

Efter ombyggnationen kommer det finnas mer plats för uteserveringar på den norra sidan av gatan. För att möjliggöra detta kommer det uppfattade gångstråket att flyttas åt söder på gatan, dvs mot Helénsparken. Detta görs genom markbeläggningens mönster.

Ytorna kommer att anpassas för en hög framkomlighet för alla, oavsett funktionsvariation. Tanken är också att skapa bra hårdgjorda ytor som är lätta att hålla rent och är funktionella under många år framåt.

Entreprenör för arbetet är Anläggningsgruppen i Skaraborg.

Tidplan

  • Dialog med fastighetsägare och näringsidkare, våren 2017 - färdigt
  • VA-arbeten, juni-september - färdigt
  • Hantverksplatsen, juni-juli - färdigt
  • Upphandling av entreprenör, juli-augusti
  • Byggstart, januari-februari 2018*
  • Färdigt, sommaren 2018

 

*På grund av leveransproblem med ledningar för dagvatten har vi tvingats att skjuta på byggstarten. För att inte störa julhandeln för näringsidkarna längs med gatan väljer vi att avvakta med byggstarten till efter årsskiftet. Östra delen av Hertig Johans gata följer tidplanen enligt tidigare.