Hertig Johans torg

Här presenterar vi vårt nya Hertig Johans torg, stadens stora torg och den naturliga mötesplatsen! Syftet med ombyggnationen är att skapa bättre möjligheter för aktiviteter av olika slag. Detta är en pusselbit i att skapa en bättre stadsmiljö och fler mötesplatser i stadskärnan.

Hertig Johans torg ska vara öppet, flexibelt och till för alla. Torget ska vara inbjudande och locka till att stanna upp och mötas. En slät markbeläggning, en utplanad yta samt sluttande planöppningar skapar ett betydligt mer lättåtkomligt torg än det vi har idag. Välplanerad belysning, många nya sittplatser samt grönska och vatteninslag stärker torgets attraktivitet och ökar den upplevda tryggheten.

Längst ner på sidan finns mer ingående beskrivningar om förändringarna.

Det närmar sig!

Visionsbilder och skisser (klicka för full storlek)

Vy över torget MörkerplanStämningsbild Stämningsbild

Tidplan

  • Dialogprocess mars-maj 2017
  • Detaljprojektering juni 2017-januari 2018
  • Upphandling januari-februari 2018
  • Entreprenörens planering mars 2018
  • Byggstart maj/juni 2018
  • Invigning Matfestivalen 2019

 

Så här bra blir nya Hertig Johans torg!

På flikarna härunder beskrivs det nya Hertig Johans torg i sin helhet. Du kan även ladda ner det fördjupade programmet här.

I korta drag

1. Hertig Johans torg öppnas upp i och med att det nya torgrummet löper från fasad till fasad. De omgivande vackra byggnaderna plockas på så sätt in på torget. Barriärer runt Livets brunn och murarna i norr plockas bort.

2. En plan inre torgyta flexibel för evenemang skapas. I den yttre ramen ordnas möblering, cykelparkering, uteserveringar, marknadsplatser och transporter. Den otillgängliga kullerstenen försvinner.

3. En stor mängd nya sittplatser skapas över hela torget, både för den som vill sitta en lång stund eller för den som bara vill slå sig ned någon minut.

4. Nya träd planteras över hela torgytan som växer sig stora fort. De har en lätt krona som sirlar ner ljus på torget och om hösten får de en vacker gul färg.

Funktionshinderanpassning

Kullerstenen försvinner
Idag upplever många Hertig Johans torg som otillgängligt. Dels beror detta på kullerstenen som försvårar framkomligheten för fotgängare och fordon. Därför kommer den tidigare kullerstenen bytas ut mot slätare sten, som betongplattor och granithällar, vilket medför att det blir enklare att ta sig fram. Läs mer och se bilder under fliken Markbeläggning.

Öppna sluttande plan i trappan
Trappan som skapas runt om den inre delen av torget får inte gå ut över tillgängligheten till platsen. Efter dialog med Rådet för funktionshinderfrågor har viktiga synpunkter arbetats in i förslaget. Det nya torget får väl tilltagna sluttande plan i östlig och västlig riktning. I de sluttande planen fokuserar vi extra på bra belysning och halkfria ytor.

Handledare finns på flera ställen i trappan och trappstegen är breda för bättre tillgänglighet och framkomlighet.

Trygghet

Människor lockar människor
Det viktigaste för att skapa trygghet på en plats är att se till att människor vistas här. Aktiviteter av olika slag och andra människor lockar fler till platsen. Detta har varit en grundpelare för hela arbetet med Hertig Johans torg och gata. Det nya torget möjliggör för mer aktiviteter och fler sittmöjligheter.

Belysning
Belysningen är en oerhört viktig fråga för tryggheten på torget. På mörkerplanen ser vi att det faller ett indirekt ljus på kringliggande fasader. Stort fokus ligger på att lysa upp entréerna till torget och effektbelysning på funktioner som ramper, fontänen och sittytor blir extra viktiga. Mastbelysningen som kan ses vid scenytan ger ett fint och jämnt ljus över stora delar av ytan. Detta innebär att vi vid olika tillfällen kan reglera belysningen utefter aktivitetens ändamål. Läs mer om detta under fliken Belysning.

God sikt
Den upplevda tryggheten förbättras även genom god sikt. Har vi möjlighet att se hela platsen behöver vi inte oroa oss för att något gömmer sig i mörkret eller bakom någonting. Idag upplevs torget som svårt att överblicka på grund av olika så kallade barriärer. Ett exempel på en barriär är sittbänken vid planteringen samt träden som löper längs med den norra sidan av torget. En annan barriär är inramningen runt Livets brunn. Dessa barriärer kan hindra oss från att få en överblick över torget samt att ta oss från en plats till en annan. På vårt nya torg har goda siktlinjer och utökade rörelsemönster noga studerats.

Nivåskillnader

Livets brunn bevaras i sitt nuvarande läge och utformning. Idag ligger denna i en avskild del av torget högre upp än omgivande mark. För att fontänen ska bli en del av det stora torgrummet behöver torget justeras i höjdled.

Så här går det till
1. Hela torgytan planas ut för att framhäva torgets lutning och skapa ett helt torgrum från fasad till fasad, fontänen svävar då ovanför torgytan. Se bild.

2. Ett inre torgrum bildas och justeras i höjdled för att fånga upp fontänen som en del av det stora torgrummet samt för att skapa en inre plan yta. Den inre ytan vrids i höjdled längs med en mittaxel. I nivåskillnaden som uppstår bildas trappor. Se bild.

3. Fontänen landar på torgytan och blir en del av torgrummet. Ett inre rum av en plan yta med flexibilitet för olika evenemang skapas. Många informella sittplatser bildas längs med de nya trappor som omger det inre torgrummet. Se bild.

Flexibilitet

Den nya utformningen ger ett flexibelt torg som enkelt går att snedda över. Möbleringen på torget kommer variera mellan vardag och helg samt med årstider och högtider. Huvuddelen av torgytan lämnas öppen och flexibel för att klara av marknader av olika storlekar, befintliga och framtida uteserveringar, olika evenemang samt julfiranden.

Trädlunden med sin möbelgrupp, trappan, bänkarna och fontänen är fasta möbleringar som ger torget en rumslighet även när det inte är något på gång. Centrala ytor hålls fria från fasta arrangemang. Den plana mittdelen utgör en bra publik- och eventyta.

Markbeläggning

Material bevaras
Torgets material ska andas kvalitet. Det finns redan fina material på torget som går att återanvända i stor utsträckning. Genom ny disposition av dessa och tillägg av några nya material får vi en ny skepnad som känns förankrad både bakåt i historien och samtidigt andas vår tid. De material som byts ut, exempelvis kullerstenen, kan däremot få nytt liv på andra platser.

Uppdelning av materialen
Torgets yttre ram delas upp i två ytor. Närmast fasaderna läggs en yttre ram av slät betongsten i ett större format för att klara av tillgängliga entréer, uteserveringar och körytor. I den inre ramen läggs smågatsten. Det är återvunnen sten som ligger på torget redan idag. Den kompletteras med slipad smågatsten i stråk för att tillgängliggöra den inre torgytan. I både betong- och smågatstensytan ligger infällda mattor av återvunnen storgatsten. På dessa ordnas torgets möblering, så som bänkar, cykelparkering och marknadsplatser.

Torgets inre får en beläggning av granithällar. Stenen och beläggningsmönstret är likadant som det som läggs på Hertig Johans gata, men något uppskalat. Granithällarna läggs i vinkel mot torgets övriga rätvinklighet. Detta görs för att utmärka det inre torget och skapa en spänning i mötet mellan de olika materialen.

Se bild över materialvalen.

Sittplatser

Möjligheter till att sitta är en av stadsrummets viktigaste funktioner. I och med ombyggnaden skapas en mängd olika nya sittplatser. Förutom klassiska fasta soffor i bästa solläge i torgets yttre ram tillkommer fler sittmöjligheter som du läser om nedan.

Torgmöbeln
På det inre torget arrangeras en ny möbel som ger möjlighet att sitta och ligga på en mängd olika sätt. Denna möbel orienterar sig i det inre torgets riktning mot kyrkan. Att den vrider sig loss från torgets övriga riktningar skapar nya kvaliteter.

Möbeln vänder sig mot olika sollägen och utsikter och ger dig en fin överblick över torget. Torgmöbeln erbjuder en mängd olika sätt att sitta på som inte finns på torget i övrigt. Den ger även möjlighet för många att sitta i grupp eller att sitta helt själv.

Trappan och runt fontänen
Sittplatserna kompletteras med en mängd informella sittplatser i trapporna och runt fontänenI västra delen av trappan placeras några sittkuddar i brons. De fungerar både som en bekvämare sittplats i trappan och som en utsmyckning/detaljering.

Cafémöbler
Uteserveringar längs med fasaderna under sommarhalvåret står för en stor del av sittmöjligheterna på torget. I framtiden kommer dessa kunna utökas efter behov.

Träd och vegetation

Pilarna tas bort
Pilarna vid Livets brunn måste tyvärr tas bort. De provtagningar som vi gjort på dem visar att de är murkna och inte har framtiden för sig. Att lämna kvar dem skulle innebära att de ändå behöver tas bort inom en snar framtid. Detta skulle i sin tur innebära att den nya markbeläggningen bryts upp och läggs om, vilket inte är hållbart och skulle leda till nya avstängningar. Istället tillkommer nya träd, som har lång livstid och inte skymmer siktlinjer på samma sätt som pilens täta kronverk.

Grönska för framtiden
Torgets grönska domineras istället av träden som står tätare i det nordvästra hörnet och glesas sedan ut ned mot kyrkan. Träden är nyplanterade korstörneträd som heter Gleditsia ’Sunburst’. Detta är ett träd som ger bra ljusföring genom korstörnets lätta krona och porösa löv. Korstörnet ger även torget vackra gula höstfärger.

De träd som hamnar på det inre torget får ett trädgaller som hämtar sin form från läggningsmönstret. Ett galler i brons som följer samma princip som plattytan. I gallret läggs grus. De träd som hamnar i betong och smågatstensytan får ett riktningslöst trädgaller. Cirkelformade band i brons läggs runt trädet. Den öppna ytan fylls med grus.

Övrig vegetation som sommarblommor och perenner hanteras genom urnor som placeras ut på torget. De kan placeras både fritt och i större grupper. Urnor med sommarens blomstertema hanteras flexibelt på torget och kan placeras både spritt och i större grupper beroende av de planerade aktiviteterna på torget.

Marknadsplatsen

Marknadsplatserna inordnar sig på storgatstensmattorna i torgets västra del. De står i grupper om sex platser. Den grupp som står längst i norr används oftast, medan den längst i söder används sällan.

Belysning

Se skiss över hur olika delar av torget ska belysas.

Gatlyktor
Runt torgets yttre ram placeras stolpar med lyktor som sprider ljus utmed gångstråken och ger viss belysning vid uteserveringarna. Det är karaktäristiska lyktor som skapar ett trevligt uttryck i sig själva som ljusobjekt. De belyser även vissa av torgets vackra fasader och får därmed torgrummet att kännas större och får en yttre ram. Det varma ljuset i torgets yttre delar lättar upp fasaderna och skapar tillsammans med uteserveringarna en omfamnande och levande känsla.

Strålkastare vid evenemang
Ut mot det inre torgets ena hörn monteras en ca 12 meter hög mast med strålkastare som lättar upp torgytan med ett större mjukt ljus. Mastens uttryck ska samspela med övriga materialval på torget, och visuellt försvinna i omgivningen.

Belysning på stolpar och master ska förberedas för att kunna nattsänkas eller släckas i grupper beroende på event och händelser på torgytan. Detta ger en stor flexibilitet och sparar både pengar och påverkan på vår miljö.

Ljuspunkter och lampstolpar
Bland träden och sittmöblerna på den inre torgytan placeras lägre stolpar med rundstrålande armaturer som allmänljus. Belysta träd och sittmöbler gör att torget känns både tryggt och ljust där man vistas som mest.