Bättre framkomlighet på Nolhagavägen

Uppdatering januari 2019

Hela arbetet med Lillegårdsrondellen samt Nolhagarondellen är så gott som klart. Det som återstår nu är VA-arbete, återställningsarbete, finplanering av vegetation och plantering av växter. Dessutom kommer asfaltering av vissa sträckor att pågå under våren.

Hela arbetet är klart till sommaren 2019 och bortsett från asfalteringsarbetet så kommer det inte påverka trafiken i så stor utsträckning. Vid asfalteringen kommer trafiken uppmärksammas på detta genom skyltar på platsen.

Vad innebär förändringen?

Nolhagarondellen
Den befintliga trafiksignalslösningen mellan handelsområdena Elins Esplanad och Coop Forum har kapacitetsproblem och skapar köbildning på Nolhagavägen och Gustav Adolfs gata. Vi bygger nu om korsningen och skapar en tvåfältig cirkulationsplats istället. En trafikutredning utförd av Cowi AB visar att denna lösning har god effekt för kapaciteten vid trafikplatsen.

Lillegårdsrondellen
Även Lillegårdsrondellen har kapacitetsproblem. Det uppstår stundtals långa köer längs Vadsbovägen. Vi skapar därför, på samma sätt som skett vid Lillegårdsrondellen, en tvåfältig cirukulationsplats. En trafikutredning utförd av Cowi AB visar att denna lösning har god effekt för kapaciteten vid trafikplatsen.

Entreprenör för arbetet är Svevia.

Bildmaterial

 

Så påverkar arbetet dig som...

Bilist
Arbetena med ombyggnationen av både Lillegårds- och Nolhagarondellen kommer ske med förbipasserande trafik. Under största delen av arbetet kommer trafiken ledas förbi arbetsplatsen med hjälp av tillfälliga rondeller, tillfälliga anslutningsvägar samt en tillfällig in- och utfart till Coop. Rondellerna ersätter korsningen med trafiksignaler på Nolhagavägen samt korsningen på Gustav Adolfs gatan.

Arbetet i Lillegårdsrondellen kommer utföras enligt samma arbetsmetod som användes på Badhusrondellen. Eftersom vägen är tillräckligt bred kan arbetet med breddningen av rondellen utföras med förbipasserande trafik. Arbetsplatsen kommer kontinuerligt att flyttas och endast en del av rondellen kommer tas i anspråk. När arbete inte pågår kommer trafikanterna kunna använda körbanan i samma utsträckning som idag.

Se kartbild över framkomligheten i området för dig som bilist.

Cyklist och fotgängare
Framkomligheten för dig som cyklar eller går kommer inte att förändras. Genom att skapa två tillfälliga gång- och cykelvägar går det fortfarande att ta sig igenom området. Den befintliga gång- och cykelvägen på Nolhagavägen kommer fortsätta längs med förbiledningen. Anslutningen från Nolhagavägen till Gustav Adolfs gatan sker med en tillfällig gång- och cykelväg som ansluts till den befintliga vid infarten till McDonalds.

Tre tillfälliga övergångsställen, i början och slutet av Nolhagavägen samt vid infarten till Coop, skapas under arbetstiden. Det befintliga övergångsstället i korsningen på Nolhagavägen tas bort under arbetets gång för att undvika farliga trafiksituationer, eftersom förbiledningen kommer ta delar av övergångsstället i anspråk.

Se kartbild över framkomligheten i området för dig som cyklar eller går.

Bussresenär
Kollektivtrafikens framkomlighet kommer inte att förändras under arbetet. Inom arbetsområdet finns två befintliga busshållplatser på Nolhagavägen som tas ur drift under entreprenadtiden. Istället flyttar vi busshållplatsen västerut på Nolhagavägen. 

Den tillfälliga busshållplatsen är tillgänglig från samtliga färdriktningar. Idag används busshållplatsen ”Försäljaren” av busslinjerna 4 och 6. Eftersom busslinje 6 inte åker förbi den tillfälliga busshållplatsen kommer du som resenär hänvisas till busshållplatsen ”Elins Esplanad”. För busslinje 4, som inte har någon annan busshållplats i närheten av Elins Esplanad, finns med hjälp av de tillfälliga busshållplatserna fortfarande möjlighet att stanna inom arbetsområdet.

Se bild som visar kollektivtrafikens framkomlighet genom arbetsområdet.

Tidplan

Arbetet påbörjas i början av april med förberedande arbeten inför den tillfälliga trafiklösningen under byggtiden. I maj börjar den tillfälliga trafiklösningn tas i bruk och gälla under sommaren och hösten 2018. Hela arbetet beräknas vara klart i december 2018.

Gång- och cykeltunneln under Nolhagavägen kommer att målas vit för att den ska upplevas ljusare och därmed öka tryggheten i passagen. Även belysningen i tunneln kommer att förbättras.

Varför bygger vi om?

Nolhagavägen är en av tre centrala kopplingar mellan västra och östra sidan om järnvägen. Trafikmängderna har ökat avsevärt i samband med utbyggnaden av Stallsikens handelsområde och stadsdelen Trädgårdsstaden.

Utöver det är handelsområde Norrmalm med Elins Esplanad samt Coop Forum etablerade i anslutning till Nolhagavägen. Sedan december 2012 ligger Systembolaget i Coops fastighet, vilket inneburit en ännu högre påfrestning för korsningen.

Nolhagavägen är idag en av Skövdes mest trafikerade vägar med cirka 13 000 fordon per dygn. Projektet är ett första steg i fler lösningar för att öka den totala framkomligheten på Nolhagavägen. Läs mer om andra trafikprojekt här.