Trafiksignaler Hjovägen

I höst startar ett arbete för att förbättra för trafiken längs med och för anslutande gator till Hjovägen. Hjovägen kommer bland annat få två nya trafiksignaler, samt nya gång- och cykelförbindelser.

Två nya trafiksignalerade korsningar

I projektet ingår två nya trafiksignaler i korsningarna Henriksbergsgatan och Bangårdsgatan samt en ny refug som delar körfälten byggs. De nya trafiksignalerna kommer att förbättra för trafik både genom och anslutande till korsningarna.

Ombyggnationen är inte enbart för att förbättra framkomligheten för biltrafiken, utan kommer även göra det enklare för kollektivtrafiken att passera förbi korsningarna. Det blir säkrare passager för oskyddade trafikanter och nya gång- och cykelvägar.

I samband med de två nya trafiksignalerna kommer Klockarvägen att enkelriktas från korsningen Hjovägen/Henriksbergsgatan med utfart mot Kanikegränd. Parkeringen utmed Klockarvägen och gångbanan på den norra sidan kommer att tas bort. Det kommer istället att bli en gång- och cykelväg längs Klockarvägens södra sida.

Entreprenör: Svevia

Tidsplan

Produktionstart är i oktober och arbetet planeras vara färdigt under våren 2020.

Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå. 

Vi kommer att stänga av delar av gatubelysningen längs Hjovägen under byggnationen av trafiksignalerna. Tillfällig belysning kommer att finnas uppsatt i korsningarna Hjovägen - Bangårdsgatan och Hjovägen - Henriksbergsgatan samt längs gång och cykelvägen mellan korsningarna.