Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Projektstart
Projektering Här är vi nu
Byggnation
Klart

Dalvägen

Gator, torg och parkering

Under senare delen av 2020 startar vi ett arbete med Dalvägen. Dalvägen kommer få en bredare gång- och cykelväg, korsningen Dalvägen-Ekängsvägen byggs om för att hantera mer trafik och tillgänglighetsanpassas. Hastighetssänkande åtgärder kommer att placeras utanför förskolan.

Åtgärder

Gång- och cykelvägen längs Dalvägen kommer att breddas och bli en separerad gång- och cykelväg.

I samband med breddningen av gång- och cykelvägen kommer vi att bygga om korsningen Ekängsvägen - Dalvägen. Det blir ett vänstersvängfält för trafik som kommer från Ekängsvägen mot Dalvägen, för att förbättra framkomligheten.

Det kommer också göras åtgärder för att hålla ned hastigheten på gatan utanför förskolan, det görs i form av buskuddar som placeras i vardera körriktning.

Tidsplan

Förberedande arbeten kommer att ske under våren 2020 men större delen av arbetet kommer troligtvis ske under 2021.

Så påverkas du

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå.