Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Fördjupad ÖP
Detaljplan Här är vi nu
Byggnation
Klart

Kvarteret Diana och Motorn 2

Bostäder Verksamhetsmark

Ett stenkast från Skövdes allra mest centrala delar hittar vi kvarteret Diana. I dagsläget består platsen av en parkeringsyta. Här vill vi möjliggöra för förtätning och bostadsbebyggelse.

Pågående detaljplanearbete

Planens syfte är att möjliggöra för bostadsbebyggelse i kv. Diana samt utökad vårdverksamhet på fastigheten Motorn 2. Planen möjliggör för ny bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus vid Staketgatan och Lögegatan. En del mark som idag är allmän plats kommer övergå till kvartersmark för bostadsbebyggelse.

Totalt planeras det för drygt 100 bostäder. I kvarteret möjliggörs även för centrumändamål, som medger exempelvis butiker, kontor eller samlingslokaler med mera.

Fastigheten Motorn 2 planläggs för vårdverksamhet. För att underlätta en viss flexibilitet för verksamheten medger planförslaget även bostadsändamål. Byggrätten inom fastigheten utökas för att möjliggöra att det befintliga sjukhemmet kan byggas ut, med cirka 60 vårdplatser. Efter den planerade tillbyggnaden medger byggrätten ytterligare expansion.

För ytterligare information angående planarbetet, läs här.