Fördjupad ÖP
Detaljplan
Byggnation Här är vi nu
Klart

Ekedal norra

Bostäder

Ekedal norra ligger mycket centralt i Skövde, direkt öster om Boulognerskogen. Här planerar vi för att kunna möjliggöra bostadsbebyggelse.

Ekedal norra omfattar ett ca 10.000 m2 stort område. Det gränsar i söder till Ekedals förskola, i öster till Henriksbergsgatan, i norr till gc-väg mot Boulognerskogen och i väster till den björkallé, gångväg och häck som utgör den östra gränsen av Boulognerskogen. Området innehåller idag en förenings-lokal, parkeringsplats samt gräsytor, träd och buskar utan något dokumenterat stort naturvärde. Området nyttjas idag inte av besökare till Boulognerskogen annat än för att snedda igenom på väg till eller från parken.

Förslaget möjliggör 180 bostäder i tre L-forma­de bostadskvarter som sluter sig mot trafiken längs Hjovägen och Henriksbergsgatan i nordost och öppnar sig mot Boulognerskogen i sydväst. Mot Henriksbergsgatan är byggna­dskropparna fasta och markerar gaturummet medan de mot Boulogner-skogen är lätta, öppna och tar in parkens grönska. Byggnadskropparna har förskjutna placeringar och va­rierar i höjd på mellan 5-10 våningar inom kvarteren för att möjliggöra bra ljusförhållanden, erbjuda utblickar mot parken från alla bostäderna, hantera trafikbuller samt för att skapa så bra visuella kopplingar och gångstråk mellan Henriksbergsga­tan och Boulognerskogen som möjligt. All parkering för de boende sker i parkeringsgarage under bostadsbebyggelsen. Det finns krav på två allmänna passager mellan kvarteren, därtill finns gc-vägar både direkt norr och söder om bostads-bebyggelsen. Tre exploatörer/byggherrar ska bygga var sitt kvarter med lite olika gestaltning.

Förutom att skapa attraktiva bostäder, centralt i Skövde, nära fina grönmiljöer och 500 meter till resecentrum för mellan 300 – 400 Skövdebor så innebär de nya bostäderna att Östermalm kan erbjuda bostadsrättslägenheter, vilket man saknat tidigare, samt att fler rör sig i och omkring Boulognerskogen vilket gör den till en säkrare och tryggare plast att vara på under dygnets alla timmar.

De tre exploatörer som är involverade i projektet och ska bygga bostäderna är: Skeppsviken, Peab och Riksbyggen. Mer om byggnationen kan du läsa på respektive exploatörs hemsida;

Det finns ett starkt planeringsstöd för förslaget till bostadsbebyggelse inom Ekedal norra. Området är utpekad som lämpligt för flerbostadshus i Skövde kommuns översiktsplan ÖP 2025 från 2012, samt i fördjupningen av översiktsplanen för centrala Skövde FÖP Centrum från 2016, båda antagna av kommunfullmäktige. Området fanns även med i den tidigare översiktsplanen Framtidsplan 2015 från 2005.  Förslaget bedöms inte negativt påverka Boulognerskogen.