Projektstart
Projektering
Byggnation Här är vi nu
Klart

Ny gång- och cykelväg längs Bäckvägen

Gator, torg och parkering

Cykelvägen blir den sammanbindande länk som saknas för att få en helhet i öst-västlig riktning genom staden vilket saknas idag.

Arbetet kommer innebära breddning av den befintliga gångbanan på Bäckvägens södra sida. Det innebär också en del förberedande arbeten som till exempel att flytt av dagvattenbrunnar (rännstensbrunnar) kommer behöva göras och i samband med det kan det eventuellt bli djupare schakter.

Gångbanan på norra sidan av Bäckvägen kommer byggas om när den södra sidan är klar.

Arbetet planpåbörjades i början av maj och pågå till september.

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå.

Gångtrafikanter kommmer hänvisas till den norra sidans gångbana under tiden den södra byggs om och tvärt om.

Så påverkas du

Trafik på Bäckvägen och Ehrenpohlsväg stängs av för att säkerhetsställa arbetsmiljön och trafiksäkerheteun under arbetet Gång- och cykelvägen. Trafikenk kommer att vara avstängd från 18 maj till 30 juni. Avstängnigen gäller inte för boende i området.

Länken visar en karta med röd markering för avstängd gata.

Gång och cykeltunnen under 26 är avstängd från måndag den 18 maj till och med tisdag den 19maj.