Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Projektstart
Projektering
Byggnation
Klart Här är vi nu

Ny gång- och cykelväg längs Bäckvägen

Gator, torg och parkering

Cykelvägen blir den sammanbindande länk som saknas för att få en helhet i öst-västlig riktning genom staden vilket saknas idag.

Arbetet kommer innebära breddning av den befintliga gångbanan på Bäckvägens södra sida. Det innebär också en del förberedande arbeten som till exempel att flytt av dagvattenbrunnar (rännstensbrunnar) kommer behöva göras och i samband med det kan det eventuellt bli djupare schakter.

Gångbanan på norra sidan av Bäckvägen kommer byggas om när den södra sidan är klar.

Arbetet planpåbörjades i början av maj och pågå till september.

Vi strävar efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå.

Gångtrafikanter kommmer hänvisas till den norra sidans gångbana under tiden den södra byggs om och tvärt om.

Så påverkas du

Arbetet med gång och cykelvägen är klart