Fördjupad ÖP
Planprogram Här är vi nu
Detaljplan
Byggnation
Klart

Mariesjö

Bostäder Gator, torg och parkering Verksamhetsmark

För att översiktligt utreda förutsättningar och redovisa förslag på hur Mariesjö bäst kan utvecklas i framtiden tas ett planprogram fram över området. Planprogrammet utgår från befintlig kvarterstruktur, grönområden, bebyggelse och verksamheter med mera och ska ge förslag på struktur och riktning för den pågående utvecklingen.

Samrådsförslag till planprogram för Mariesjö

Läs hela planprogrammet här (under rubriken Planprogram för Mariesjö)

Ladda ner kortversion av planprogram för Mariesjö (högupplöst)
Ladda ner kortversion av planprogram för Mariesjö (lågupplöst)

Samrådsperiod 13 maj – 28 juni 2019

Ett förslag till planprogram har varit utställd för samråd från 13 maj till 28 juni 2019. Under samrådet hölls två öppna samrådsmöten där förslaget till planprogram presenterades och synpunkter inhämtades. Mötena samlade totalt cirka 75 personer, varav flertalet var boende i närområdet.

Under samrådsperioden inkom knappt 40 skriftliga yttranden från närboende och privatpersoner samt cirka 30 skriftliga yttrande från allmänna remissinstanser på förslaget till planprogram.

Fortsatt planläggning - vad händer nu?

Efter samrådsperioden sammanställs alla inkomna synpunkter från privatpersoner och allmänna remissinstanser på programförslaget. Dessa presenteras därefter för projektets styrgrupp och berörda politiker innan eventuella förändringar av planprogrammet föreslås. Det är många som lämnat ingående och bra synpunkter under samrådstiden och arbetet med att sammanställa och ibland avväga dessa mot varandra samt föreslå förändringar av planprogrammet kommer därför ta en tid. Tidplanen är att det ska finnas en färdig redogörelse över samrådet (en s.k. samrådsredogörelse) och ett reviderat planprogrammet som kommunfullmäktige kan besluta om under våren 2020.

Planprogrammet ska sedan vara ett underlag för framtida detaljplanläggning. Detaljplanläggningen kommer ske i etapper, troligtvis uppdelat på ett till två kvarter år gången. Vid detaljplaneläggningen kommer det finnas nya möjligheter att lämna synpunkter på ett då fördjupat förslag till utveckling. Ett av kommunfullmäktige godkänt planprogram och samrådsredogörelsen kommer att utgöra underlag och finnas som bilagor till alla framtida detaljplaner inom programområdet.

Visionsbilder tillhörande samrådsutställningen

  
  

Tryck på bilderna för att förstora dem. Illustrationer skapade av Okidoki Arkitekter.