Planering Här är vi nu
Detaljplan
Projektering gata
Byggnation
Klart

Arenaområdet Motorn

Bostäder Gator, torg och parkering

I norra delen av Badhusgatan, på den östra sidan av gatan, planeras för att bygga bostäder. Först behöver dock ställverket flyttas och rivas, vilket beräknas ske under hösten 2024. Just nu pågår arbete med att planera för hur ledningar ska dras och även för hur Badhusgatan i framtiden ska användas och se ut.

Vid Badusgatans norra del i centrala Skövde planeras för bostäder i kvarteret Motorn. För detta krävs att ställverket flyttas från platsen, att marken saneras samt att utformningen av Badhusgatan ändras då trafiksituationen är svår. Området kommer enligt plan att berikas med tre punkthus . Dessutom behöver området rymma en yta för dagvatten från Badhusgatan.

Planprocessen har ännu inte startat, men tidsplanen är att detaljplanen ska tas fram till 2024 och att byggnationen av ca 150 bostäder kan påbörjas 2026. Detaljplanen tas fram i samarbete med exploatören. 

Under ombyggnationen av Badhusgatan med omläggning av ledningar, samt under byggnationstiden, kan framkomligheten på Badhusan att vara begränsad.