Detaljplan
Markförberedelser
Bygglov/planering Här är vi nu
Byggnation
Klart

Närlunda

Bostäder Gator, torg och parkering

Tidan utvecklas och Kvarntorpsvägen har förlängts för att möjliggöra för nya tomter och bostäder. Skövdebostäder och Skövdevillan AB har fått markreservationer. Tre villatomter kommer också att tilldelas tomtkön. De båda exploatörerna kommer gemensamt begära planändring. Arbetet med ändring av den befintliga detaljplanen beräknas kunna starta hösten 2022.

Vatten- och avloppsledningsnätet har byggts ut till de nya tomterna och arbetet har sedan fortsatt med gatubyggnationen på Kvarnstorpsvägen. VA, fiber och el finns också framdraget till tomtgräns. Nu står området klart för att exploatörer och privatpersoner ska kunna börja bygga bostäder här.

AB Skövdebostäder planerar uppföra 15-25 bostäder med hyresrätt, medan Skövdevillan AB planerar för ca 10 bostäder upplåtna med äganderätt i gruppbebyggda bostadshus. Dessutom kommer tre tomter tilldelas tomtkön.

Om Närlunda i Tidan

Centralt i Tidan, nära till Vårdcentral och övrig service, finns både tomter till villabebyggelse för privatpersoner och tomter till grupphus för exploatör. Pris per villatomt är 50 000 kr. VA, fiber och el finns draget till tomtgräns, köparen bekostar själv anslutningsavgifter. Läs mer här.