Förstudie
Projektering
Ledningsflytt Här är vi nu
Gatubyggnation
Klart

Nolhagavägen kapacitetökning

Gator, torg och parkering

Nolhagavägen byggs om för att öka framkomligheten. Arbetet med att öka kapaciteten på Nolhagavägen startade med att bygga om trafikplats Lillegårdsrondellen och den nya trafikplatsen Försäljaren mellan Coop och Elins esplanad. Nästa del projektet är bygga om korsningarna Mariestadsvägen/Nolhagavägen, Södra metallvägen/Nolhagavägen och Norra Metallvägen/Nolhagavägen.

Det här gör vi

På grund av ökade trafikmängder på Nolhagavägen och omkringliggande gatunät har en trafikutredning för Nolhagavägen tagits fram. Utredningen landade i att flera åtgärder behöver utförs för att öka trafikkapaciteten på Nolhagavägen. Vill du läsa mer om andra kapacitetshöjande åtgärderna som Skövde kommun och trafikverket har planerade för dom kommande åren kan du göra det via denna länken: iSkövde.

Trafikutredningen visar att tvåfiliga cirkulationsplatser är den mest effektiva korsningstypen för att förbättra framkumligheten i korsningarna:

  • Mariestadsvägen/Nolhagavägen
  • Södra metallvägen/Nolhagavägen
  • Norra metallvägen/Nolhagavägen

Tvåfiliga cirkulationer i dessa kosrningar kommer ge ett jämt trafikflöde i alla riktningar och är hastighetsdämpande samt trafiksäkra.

I projektet ingår även två helt nya busshållplatser mellan Södra och Norra metallvägen samt upprustning av ytterligare fyra hållplatser i anslutning till Nolhagavägen.

Så påverkas du

Projektet kommer att starata med att bygga om korsningarna Södra metallvägen - Nolhagavägen och Norra metallvägen - Nolhagavägen. Arbetet med att bygga om korsningarna börjar med att flytta ledningar, det påbörjas redan vecka 16 och kommer att pågå i ungefär två månader. Efter ledningarna är flyttade kommer arbet att bygga cirkulationsplatserna starta.

 Vi sträver efter att utföra arbetet med så liten påverkan på trafiken som möjligt. Trots det är trafikstörningar ofrånkomligt och vi hoppas att du har översende med de besvär som kan uppstå under byggtiden

Tidsplan

Arbetet startar våren 2020 och beräknas vara klart vintern 2021.

Detaljplan överklagad.

För att kunna skapa den nya trafikplatsen behöver kommunen Bild, markering av genomförandeförordnandeförändra den rådande detaljplanen, men den nya detaljplanen har blivit överklagad. Detta innebär att vi måste avvakta med byggstarten av gatuombyggnaden.

Skövde kommuns inriktning är att begära genomförandeförordnande för detaljplan Stallsiken södra, på den del som innefattar trafikplatsen i anslutning till Nolhagavägen (se blå markering på bilden). Ett sådant förordnande innebär att mark- och miljödomstolen kan förordna att de delar av detaljplanen som uppenbarligen inte berörs av överklagandet får genomföras trots att överklagandet inte slutligen avgjorts.

Vi hoppas på besked under hösten om när gatuombyggnaden kan återupptas.

Ledningsflytten av fjärrvärme är färdigställt. Berörd mark återställs till viss del, eftersom vi hoppas att komma igång med gatuombyggnationen i höst.

Vi återkommer när vi vet mer angående överklagandet.