Detaljplan
Projektering gata Här är vi nu
Byggnation
Klart

Tallstigen, Stöpen

Bostäder Gator, torg och parkering

Den nya detaljplanen för Tallstigen som ligger i centrala Stöpen möjliggör för bostadsbyggnation för äldre i form av radhus.

Detaljplanen skapar möjlighet att inom grönytan norr om Stöpenskolan bygga bostäder. Planen syftar även till att möjliggöra en utveckling av Stöpenskolan samt ge en utökad byggrätt för centrumändamål inom fastigheten Dunshult 6:1.

Skövdebostäder har fått markreservation och planerar för att bygga cirka 18 hyresrätter i form av radhus för äldre. 

Det här gör vi

För att förbereda för nya bostäder kommer Tallstigen att förlängas söderut med cirka 70 meter och förses med serviser för VA. I syfte att ta hand om dagvatten och skyfall kommer gång- och cykelvägen norr om Stöpenskolan att sänkas och dagvattendiken byggas. För att förse de nya bostäderna med el, fiber och värme kommer dragning av dessa ledningar ske från sydväst.

I samband med detta arbete kommer delar av belysningsstråken på gång- och cykelbanan norr och söder om Stöpenskolan att ersättas med nya belysningsstolpar och armaturer. 

Skövdebostäder kommer att påbörja sitt arbete efter förlängningen av Tallstigen är gjord.

Så påverkas du

Gång- och cykelbanan, som idag går där Tallstigen förlängs, kommer att vara avstängd och dessa trafikanter omledas. Under vissa delar av byggfasen kommer även gång- och cykelbanan norr och söder om Stöpenskolan att påverkas. Vändmöjligheterna för fordon vid Tallstigen kan komma att påverkas.

Tidplan

Planerad start för infrastruktur- och ledningsåtgärderna är våren 2023. Byggnation för Skövdebostäder planeras att ske under 2023-2025.

Här kan du läsa mer om detaljplanen.