Trädgårdsstaden etapp 3

Just nu pågår projektering inför byggnation i den första delen av Trädgårdsstaden etapp 3. Totalt beräknas etapp 3 rymma ca 450 bostäder.

Trädgårdsstaden etapp 3 ligger i nordöstra delen av Skövde, söder om Gamla Törebodavägen och norr om etapp 2. Hela planområdet för etapp 3 omfattar en areal på cirka 31 hektar. Skövde kommun äger all mark inom planområdet.

De exploatörer som tilldelats markanvisning i del ett av den tredje etappen är: Trähusstaden Sverige AB, SC Gruppen AB, Ekeblad Bostad AB, GBJ Bostadsutveckling AB, Badhustorget Privatbostäder AB och Götenehus AB.

Här har också 18 småhustomter fördelats genom den kommunala tomtkön.

Intresseförfrågan

Under våren 2021 gick en intresseförfrågan för del 2 av Trädgårdsstaden etapp 3 och genom den valdes följande explotörer ut.

För kvarter Kryddgården; Johannes Norlander Arkitektur
För kvarter Slangvindan; FHV Mark AB
För kvarten Torkvindan och Lyktan; Byggjobbarna i Götaland
För kvarter Plantan; Swebostad

Vi tror att dessa explotörer kommer att bidra till god och trevlig bebygglse i Trädgårdsstaden.

Exploatörerna har erhållit markreservation på tre månader för att fortsätta arbeta med deras förslag på byggnation för de olika kvarteren.   Läs mer i inbjudan till intresseförfrågan. Målet är att kvarter för flerfamiljshus ska blandas med kvarter med radhus, parhus och friliggande hus. De frågor som inkommit i samband med intresseförfrågan finns besvarade här. 

 

Detaljplanen för Trädgårdsstaden etapp 3 vann laga kraft den 7 maj 2018.

Handlingar

  1. Inbjudan till intresseförfrågan
  2. Bilaga 1 Översiktskarta
  3. Bilaga 2 Detaljkarta
  4. Bilaga 3 Ortofoto
  5. Bilaga 4 Snedbild 3D
  6. Bilaga 5 Karta över anslutningar
  7. Bilaga 6 Parkeringsnorm Skövde kommun
 

Vid förfrågan kan även SketchUp-filen för bilaga 4 Snedbild 3D skickas.