Information om coronaviruset och covid-19

Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Läs mer

Uppdrag Här är vi nu
Detaljplan
Byggnation
Klart

Vadden

Bostäder

Behovet av centrala bostäder är stort i Skövde. Nu tittar vi på att möjliggöra för bostadsbyggnation genom förtätning i kvarteret Vadden.

Om detaljplanearbetet

Planområdet är mycket centralt beläget, enbart cirka 1 km ifrån stadskärnan. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en förtätning av bostäder i anslutning till befintlig bebyggelse inom kv Vadden. Exploatering innebär att centralt belägna bostäder tillskapas, vilket är i linje med uppsatta visionsmål.

I kommunens översiktsplan ÖP 2025 anges ytan som befintliga bostäder/pågående markanvändning och Södra Bergvägen pekas ut som ett viktigt grönstråk. Kv Vadden är i dagsläget bebyggt med tre punkthus med ca 65 lägenheter. Norr om planområdet och Falkvägen ligger ett villaområde. Kv Vadden angränsar i söder till Cementa och i öster av stadsdelen Västermalm.