Undersökningssamråd - Stöpens vattentäkt

Ett underlag inför ansökan om tillstånd för vattenverksamhet vid Stöpens vattentäkt finns utställd för samråd. Utställningstiden är 2023-09-18 till 2023-10-15.

Skövde kommun har behov av att använda Stöpen vattentäkt som
reservvattentäkt. En ansökan om vattenverksamhet ska lämnas till
mark- och miljödomstolen. Inför ansökan hålls ett undersökningssamråd.

    Syftet med undersökningssamrådet är att undersöka och bedöma om vattenverksamheten kan innebära betydande miljöpåverkan. Syftet är också att informera om verksamheten och ge de enskilda som kan antas vara berörda möjlighet att framföra synpunkter och information till kommunen.

Den planerade vattenverksamheten utgörs av bortledning av grundvatten vid Stöpens vattentäkt. Tillståndsansökan avser även lagligförklaring av de två uttagsbrunnarna ”Brunn 1” och ”Brunn 2” samt för tillhörande anläggningar.

Underlaget finns utställt för samråd fr.o.m. 2023-09-18 t.o.m. 2023-10-15. Under utställningstiden finns underlaget tillgängligt på denna sida (se dokumentfliken), hos kontaktcenter i stadshusets entré på Fredsgatan 4 under stadshusets öppettider eller enligt överenskommelse per telefon 0500-49 77 98.

Den som har synpunkter på underlaget kan framföra dessa skriftligen till Daniel Haraldius, Skövde VA, 541 83 Skövde eller via mejladressen vakund@skovde.se. Märk yttrandet med ”Stöpen reservvattentäkt.

Yttrandet ska ha inkommit till oss senast 2023-10-15.