Verksamhetsbidrag för social verksamhet

Föreningar som riktar sig till socialnämndens målgrupper kan söka verksamhetsbidrag hos socialnämnden.

Krav för att få verksamhetsbidrag

I socialnämndens riktlinjer för föreningsbidrag anges att föreningsbidraget till viss del baseras på föreningens aktivitet. Föreningsbidrag kan utbetalas till de föreningar som bedriver verksamhet som har nära anknytning till socialnämndens målgrupper. Bidraget ska stimulera nytänkande och metodutveckling inom det sociala området samt utgöra ett komplement till nämndens verksamhet.

Kravet på föreningen är bland annat att den har minst 10 medlemmar och bedriver kontinuerlig verksamhet i kommunen.

Bidrag som finns att söka 

– Verksamhetsbidrag som kan delas upp i ett grundbidrag om max 5000 kronor och ett aktivitetsbidrag som baseras på föreningens genomförda aktiviteter föregående år.
– Särskilt verksamhetsbidrag kan beviljas föreningar även om de inte uppfyller riktlinjerna för föreningsbidrag efter att bedömning av nyttan för socialnämndens målgrupper gjorts.

Ansökan

Ansökan om verksamhetsbidrag görs via Socialnämnens e-tjänst. Tillsammans med ansökan ska föreningen bifoga verksamhetsplan, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, resultat- och balansräkning, protokoll från årsmöte samt ifylld aktivitetsblankett för föregående år. Föreningar som söker för första gången ska bifoga stadgar, annars ska stadgar endast bifogas om de ändras.

Till ansökan om föreningsbidrag

Ansökningstid

Handlingarna ska vara sektor socialtjänst tillhanda senast 1 april det år ansökan avser.