Bild på Ösan

68. Ösan mellan Edåsa och Varola

Mellan Edåsa och Varola rinner Ösan genom en bred och fuktig dalgång. Under högvatten vår och höst utgör de öppna maderna rastplatser för flyttande våtmarksfåglar som gäss och sångsvanar.

Vid Fjället rinner Ösan fram i en nedskuren ravin. Åns botten är stenig och vattnet forsar fram. Denna del blir sällan isbelagd och nyttjas därför som övervintringslokal av strömstaren som under vintermånaderna kan ses sitta nigande på stenarna. Ibland dyker den i det iskalla vattnet för att fånga en insektslarv. Strömstaren har ett skarpt läte som lätt ljuder genom vattenbruset.

Söderifrån ringlar sig Ösan genom ett varierat landskap med betesmarker och åkrar. Norrut växer barr- och blandskogar. Här finns orörd gråalskog, inslag av grova barrträd och jätteknäckepilar med stammar som hänger ut över vattnet. Fåglar som drillsnäppa, skogssnäppa och forsärla ses på sommaren, och här trivs springkorn, lundstjärnblomma och ormbär. Längs åstranden växer bredkaveldun, vattenmynta och fackelblomster.

Ösans omgivningar är vackra året om. De fuktigare markerna är lättgångna på vinter och tidig vår då markerna är frusna.

Kanotfärder längs Ösan ger fina upplevelser, men tänk på att inte störa fågellivet.