Bild på sjukvårdsutrustning

Hälso- och sjukvård

Varje kommun ska enligt hälso- och sjukvårdslagen erbjuda en god hälso- och sjukvård inom sitt ansvarsområde.

Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar omfattar de som bor i särskilda boendeformer och vistas på korttidsboende. Kommunen ska även erbjuda en god hälso- och sjukvård till de som vistas på dagverksamhet. 

Genom överenskommelse med Västra Götalandsregionen omfattar kommunens hälso- och sjukvårdsansvar även ansvaret för sjukvård i hemmet (hemsjukvård).
 
Kommunens hälso- och sjukvårdsansvar innefattar vård/omvårdnad (somatisk och psykiatrisk), rehabilitering, habilitering och hjälpmedel. Ansvaret omfattar insatser av arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. Västra Götalandsregionen ansvarar för läkarinsatser.

Tillfällig vistelse i annan kommun

Klicka vidare på länkarna för att läsa vad som gäller:
 

Mål och lagstiftning

Det övergripande målet för hälso- och sjukvården enligt 2 § hälso- och sjukvårdslagen (HSL) gäller också för kommunernas hälso- och sjukvård. Kommunerna skall liksom andra vårdgivare bedriva hälso- och sjukvården så att den uppfyller de krav på en god vård. I lagstiftningen på hälso- och sjukvårdens område ges särskilda bestämmelser om läkemedelshantering, dokumentation, sekretess, anmälnings- och uppgiftsskyldighet mm som kompletterar bestämmelserna i hälso- och sjukvårdslagen och som i tillämpliga delar också gäller i kommunernas hälso- och sjukvård.