Nöjda äldre i Skövde kommun

På uppdrag av Socialstyrelsen genomförs varje år en undersökning för att kartlägga de äldres uppfattning om sin vård och omsorg inom hemtjänst och äldreboenden. Enkäten visar att de äldre upplever att de får ett gott bemötande.

Resultaten används som underlag för utveckling och förbättring av vården och omsorgen för de äldre. 

– Enkäten visar att de äldre upplever ett gott bemötande. Förtroendet för personalen får fortsatt toppbetyg och det är väldigt viktigt för oss. Vi ser också förbättrade resultat när det gäller inflytande och delaktighet, säger Jonas Engelbrektsson som är avdelningschef för äldreomsorgen.

De som bor på något av kommunens äldreboenden har fått svara på frågan om upplevelsen kring måltiden och hur maten smakar. Här kan vi konstatera  en stark förbättring i  jämförelse med  föregående år.  Resultatet är också kraftigt förbättrat när det gäller de äldres uppfattning om de aktiviteter som erbjuds på äldreboendena. 

När det gäller hemtjänsten säger 9 av 10 att de sammantaget är nöjda eller mycket nöjda med sin hemtjänst. Lika många säger att de är nöjda eller mycket nöjda med hur personalen utför sitt arbete. 

- Det är klart att vi är nöjda med det goda resultatet och de förbättringar som syns i enkäten. Det är framförallt all duktig personal som gjort detta möjligt. Men vi ser även utmaningar inom vissa områden. Många äldre upplever fortfarande ensamhet, det måste vi arbeta aktivt med att motverka. Ett annat område för förbättringar är att de äldre inte alltid vet vart de ska vända sig med synpunkter och klagomål. Det kan vi åtgärda med enkel och tydlig information, säger Jonas Engelbrektsson.

Bakgrund till undersökningen

Samtliga personer, 65 år och äldre, som den 31 januari 2015 hade hemtjänst minst två timmar per månad eller bodde på äldreboende, så kallat särskilt boende, har fått möjlighet att besvara en enkät. Personer som enbart hade hemtjänstinsatser i form av matdistribution och/eller trygghetslarm eller som enbart hade beslut om korttidsboende ingick inte i undersökningen. Inte heller personer som hade bytt hemtjänstutförare eller särskilt boende efter den 31 januari 2015.

Jämförelser åren 2013 till 2015 sker för områdena:

  • inflytande
  • utförande och bemötande
  • trygghet
  • tillgänglighet.

 

Socialstyrelsen ansvarar för redovisningen av data och de analyser som finns i rapporter och presentationsmaterial. Institutet för kvalitetsindikatorer AB har genomfört datainsamlingen på uppdrag av Socialstyrelsen.

socialstyrelsen.se finns mer att läsa om de nationella resultaten.