Äldreomsorg

Du kan ansöka om korttidsvistelse när ditt omvårdnadsbehov för tillfället inte kan tillgodoses i det egna hemmet.

Korttidsvistelse beviljas för en kortare, avgränsad tid, tillfälligt eller regelbundet

Korttidsvistelse kan sökas av:

  • Den som har en anhörigvårdare som har behov av akut, planerad eller regelbunden avlösning.
  • Den som har svåra sociala problem eller lever i sociala missförhållanden/misär.
  • Den vars funktionsförmåga sviktar tillfälligt.
  • Den som väntar på bostadsanpassning och/eller på anskaffning/reparation av hjälpmedel.
  • Den som har behov av stöd/omvårdnad under rehabiliteringsperioden.
  • Den som väntar på att få flytta till en särskild boendeform och har behov av särskilt stöd/omvårdnad under väntetiden.
  • Den som behöver omvårdnad i livet slutskede.

 

Det finns fem avdelningar på Ekedal med olika inriktningar och utseende. Några rum är tvåbäddsrum.

  • Ansökan om att få en korttidsvistelse sker hos biståndsenheten som utreder och bedömer behov enligt Socialtjänstlagen.
 
Adress:
Ekedalsgatan 14
541 37 SKÖVDE
 
Telefon avdelningar:
Österbo demenskorttid 0500-49 82 37
Avd 3 demenskorttid 0500-49 85 99
Avd 4 somatisk korttid 0500-49 86 46
Avd 5 somatisk korttid 0500-49 86 47
Avd 6 somatisk korttid 0500-49 89 06

 

 Östebo korttid