Boende

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger personer med funktionsnedsättning rätt till olika former av insatser.

En av dessa insatser är Bostad med särskild service för vuxna vilken är till för personer med funktionsnedsättning som behöver regelbundet stöd av personal i sin vardag. Målsättningen med insatsen är att den boende ska känna trygghet och få möjlighet att utvecklas. Detta sker genom att en genomförandeplan upprättas tillsammans med den boende, denna följs upp och utvärderas minst en gång per år.

Ansökan om Bostad med särskild service för vuxna sker hos kommunens LSS-handläggare som utreder behov och beslutar om insatsen.

Bostad med särskild service för vuxna innefattar:

  • Gruppbostad

  • Servicebostad