Texten Får du bestämma om saker som är viktiga för dig hemma? och olika symboler som representerar frågan och svaren ja, ibland eller nej.

Brukarundersökning

Här finns information om Brukarundersökningen.

Varje år genomförs en brukarundersökning som riktar sig till vuxna personer med funktionsnedsättning i Skövde.

Syftet med brukarundersökningen är att ta reda på hur brukare upplever det stöd de får och hur de trivs. Resultatet från undersökningen används för att förbättra och utveckla verksamheten. 

Frågorna är framtagna av SKR, Sveriges kommuner och regioner, och genomförs tillsammans med Enkätfabriken som tagit fram enkätverkyget.

I Skövde genomförs brukarundersökning vartannat år på Daglig verksamhet och vartannat år på Boende med särskild service för vuxna, Gruppbostad och Servicebostad. 

För brukare med insatsen personlig assistans genomfördes för första gången en brukarundersökning 2019. 

Alla brukare som har insatsen får erbjudande om att delta i brukarundersökningen.
Undersökningen är helt anonym och det betyder att ingen kan ta reda på vad någon person svarat. Brukaren väljer själv om den vill delta eller inte.

De i  Skövde som har hand om genomförandet av brukarundersökningen kallas frågeassistenter. Det är de som lämnar ut koder till alla som vill vara med och svara. De brukare som vill får stöd av en frågeassistent när de svarar på frågorna. De brukare som vill svara själva på frågorna gör det. 

2020 genomfördes brukarundersökningen i oktober. Det var brukare med insats Boende med särskild service, gruppbostad och servicebostad, som fick svara på frågor.  

Resultatet presenteras i det här filmklippet. 

Du kan också ta del av resultatet i dokumenten Brukarundersökning 2020 Resultat Gruppbostad och Brukarundersökning 2020 Resultat Servicebostad.