Individuell plan

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) ger den enskilde möjlighet att begära att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med denne.

En individuell plan ger den enskilde möjlighet att planera och samordna insatserna. I planen ska också åtgärder som vidtas redovisas och den ska följas upp minst en gång om året.

  • Den upprättas och verkställs i samråd med den enskilde
  • Utgår från den enskildes egna mål, intressen och önskemål
  • Den enskilde ges inflytande över de åtgärder som planeras
  • Planen ger en överblick över när olika insatser ska genomföras
  • Den ger möjlighet till uppföljning och förändring.

 

Ansökan om en individuell plan sker hos kommunens LSS-handläggare.

Den enskilde betalar ingen avgift för att få en individuell plan.