Höga betyg inom bemötande, trygghet och delaktighet

Skövde kommun har som en av få kommuner genomfört en brukarundersökning inom dag- och korttidsverksamheten.

Kvalitetsundersökningen som genomfördes under 2015, på dag- och korttidsverksamheten på Ekedal, fick mycket bra resultat.

I de riksomfattande Öppna jämförelserna som genomförs årligen ingår inte dag- och korttidsverksamheten. Därför finns ett behov av en lokal undersökning. Skövde kommun har som en av få kommuner genomfört en brukarundersökning inom dag- och korttidsverksamheten.

Kvalitetsmätningen har föregåtts av ett gediget arbete för att förankra frågorna i lagstiftning, aktuell forskning, vård- och omsorgsnämndens och verksamhetens mål.

Syftet med undersökningen är att använda resultaten som underlag för diskussion, analys och förbättringar inom kvalitetsområdena:

  • Trygghet
  • Delaktighet
  • Bemötande
  • Självbestämmande
  • Meningsfullhet
  • Nöjdhet.

Resultatet visar på höga betyg bland annat inom områdena bemötande, trygghet och delaktighet. 

Vi inom sektor vård och omsorg är stolta över resultatet! De goda resultat vi fått på vår undersökning ger oss ett bevis på att vi satsar på rätt saker i våra verksamheter.

Resultatet beror på engagerade medarbetare som ser varje individs resurser och behov och utformar insatserna utifrån det.

Undersökningen kommer att genomföras vartannat år.