Färdtjänstreglemente

Färdtjänstreglemente gäller fr.o.m. 2010-06-01

Färdtjänst riktar sig till personer, som på grund av funktionshinder, som inte är tillfälligt, har väsentliga svårigheter att förflytta sig till  eller resa med allmänna kommunikationsmedel.
 
Färdtjänst är en särskild anpassad kollektivtrafik, som bygger på Lag om färdtjänst (1997:736).
 
Att inte kunna anlita den allmänna kollektivtrafiken innebär att man exempelvis har svårigheter att stiga av och på bussen, göra sig förstådd med mera. Färdtjänst är en ersättning för den som inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken.
 
Är den allmänna kollektivtrafiken så utformad att det är rimligt att en funktionshindrad person skall kunna använda den föreligger ingen rätt till färdtjänst.

 

Vad är en färdtjänstresa?

Färdtjänst omfattar alla typer av resor med undantag av resor som skall bekostas av annan, exempelvis landsting/region, försäkringskassa, försäkringsbolag, organisationer eller företag.
 
Färdtjänst eller riksfärdtjänst får ej nyttjas vid någon typ av sjukresa, vare sig inom eller utanför regionen.
 
Färdtjänstresor sker med olika fordon och på olika sätt beroende av resenärens funktionshinder. Färdtjänstresorna samordnas ofta så att flera personer kan komma att åka i samma fordon och hämtas och lämnas vid olika adresser. Vissa resor kan dessutom ske tillsammans med övriga kollektivtrafikresenärer.
 
Färdtjänstberättigad skall vid resa kunna uppvisa giltig legitimation.

 

Tillstånd

Färdtjänst kan beviljas till folkbokförda personer i respektive kommun i enlighet med bestämmelserna i §§ 69, Lag om färdtjänst. Funktionshindret skall vara av mer varaktig karaktär och bedömas omfatta minst 3 månader. Hög ålder i sig är inte ett kriterium för att färdtjänst skall erhållas, utan det är funktionshindret och dess konsekvenser för att kunna nyttja allmänna kommunikationer som avgör.
 
Således är enbart avsaknad av allmänna kommunikationer inte heller någon grund för att bevilja tillstånd till färdtjänst. Om en sökande inte har väsentliga svårigheter att använda allmänna kommunikationer, om sådana hade funnits eller om det finns annan anpassad trafik på orten, kan en ansökan avslås. Någon hänsyn till den enskildes ekonomi tas ej vid bedömningen.
 
Tillståndet får i enlighet med § 9 Lag om färdtjänst i skälig omfattning förenas med föreskrifter om vilket färdsätt, i vilket typ av fordon man får resa och hur många resor tillståndet omfattar.
 
Om det finns särskilda skäl får tillståndet i övrigt förenas med villkor.
Färdtjänsttillståndet beviljas för viss tid eller tills vidare efter individuell prövning och kan enligt § 12 Lag om färdtjänst återkallas.
 
Färdtjänsten kan tidsbegränsas för funktionshindrade som behöver färdtjänst endast under vinterhalvåret.
 
Om man har blivit beviljad bilstöd för en handikappanpassad bil, som den handikappade själv kör, har man bara möjlighet till färdtjänst när bilen är trasig eller om den av andra orsaker är obrukbar.
 
Vid flytt från kommunen återkallas färdtjänsten. Missbruk kan innebära att beviljad färdtjänst återkallas eller att täckning för vissa kostnader faktureras den enskilde.

Medresenär

Färdtjänstberättigad har rätt att ta med sig en medresenär på resan. Medresenär måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade och får inte innebära att ett större fordon måste trafikera resan.

Ledsagare

Tillstånd till ledsagare ges endast då den enskilde behöver hjälp under färden förutom den hjälp som erhålls av transportföretaget. Tillståndet är således knutet till själva resan och inte det behov av hjälp man eventuellt behöver vid resmålet. Färdtjänstberättigad som beviljats ledsagare har rätt att ta med ledsagaren gratis. Ledsagaren måste stiga på och av på samma plats som den färdtjänstberättigade. Ledsagaren får ej vara färdtjänstberättigad. Om en färdtjänstberättigad har beviljats tillstånd till ledsagare, innebär det inte någon skyldighet för kommunen att tillhandahålla eller anskaffa ledsagare.

Personaltillstånd

Personer som har färdtjänsttillstånd och som bor i någon särskild boendeform, gruppbostad eller har insats från Socialtjänstlagen eller LSS i annat eget boende kan, vid behov, få ta med sig tjänstgörande personal som ledsagare även om de inte har blivit beviljade detta i sitt färdtjänsttillstånd. Resan ska då beställas av personal, som uppger till Beställningscentralen att den färdtjänstberättigade personen kommer att åtföljas av personal (från berört kostnadsställe). Med personal räknas anställda inom kommunen eller hos entreprenörer och kooperativ som kommunen anlitat att utföra motsvarande uppgift, dock ej arvoderade medhjälpare, t ex kontaktpersoner.

Individuella behov

Förutom den hjälp som ingår i avtalet med transportföretaget kan individuellt prövad hjälp beviljas. Det kan t ex. vara

 • Hjälp in i och ut ur bil 
 • Hjälp till och från porten 
 • Hjälp med säkerhetsbältet 
 • Hjälp med nödvändiga förflyttningsmedel 
 • Trappklättrare
Om du behöver särskild service t. ex. hämtas och lämnas inne, måste du vända dig till din färdtjänsthandläggare som har möjlighet att ge ett sådant tillstånd.

Vad får jag ta med?

Endast bagage motsvarande vad man vanligen har med på bussen, det vill säga en kasse i varje hand, eller en resväska kan medtagas. Därtill får man ta med de hjälpmedel som man behöver.

Barn

Barn under ca 10 år bör normalt inte resa ensamma med allmänna kommunikationsmedel utan åtföljs av förälder eller annan vuxen. Detta gäller både barn med eller utan funktionshinder (normalt föräldraansvar). Skäl för tillstånd till färdtjänst för barn kan vara att barnet inte kan färdas sittande i passagerarsäte och att barnets vagn eller rullstol inte ryms på en buss eller att barnets funktionshinder är av den arten att barnet inte kan resa med allmänna kommunikationsmedel även om det åtföljs av en vuxen.

Det kan dessutom finnas skäl att vid prövning av tillstånd skilja mellan lokala och regionala resor. Lokala resor i känd omgivning klarar barn normalt av utan vuxens sällskap vid lägre ålder än längre resor.

Arbetsresor / Utbildningsresor

För arbetsresor och utbildningsresor (gymnasieskola, högskola, vuxenutbildning eller liknande utbildning som inte ersätts av annan) krävs ett speciellt tillstånd som beviljas individuellt.
 
Resan är endast tillåten mellan folkbokföringsadressen och ordinarie arbetsplats eller den plats där du studerar.
 
Den som är beviljad resa kan på väg till och från resmålet hämta eller lämna barn i barnomsorg.
 

Kommunfärdtjänst

Den färdtjänstberättigade får resa obegränsat inom färdtjänstområdet: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tibro, Tidaholm, Töreboda, Vara samt i kommuner som angränsar till dessa: Alingsås, Askersund, Habo, Herrljunga, Kristinehamn, Laxå, Mullsjö, Trollhättan, Ulricehamn, Vänersborg samt Vårgårda.
 
Den enskilda kommunen har möjlighet att fatta beslut om ett generösare färdtjänstområde. Detta för att kunna göra kommuner tillgängliga, som man idag har ett betydande resemönster till, men som ligger utanför Västtrafik Skaraborgs trafikområde.

 

Regionfärdtjänst

Den färdtjänstberättigade får efter registrering resa inom Västra Göta-landsregionen upp till tio enkelresor per år. Registrering måste ske årligen.

 

Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst beviljas enligt lag om Riksfärdtjänst (LAG 1997:735) och prövas särskilt. Att vara beviljad färdtjänst berättigar inte per automatik till Riksfärdtjänst. För mer information kontakta din färdtjänsthandläggare. 

 

Resa i annan kommun

Resa i annan kommun inom ovan beskrivna färdtjänstområde är tillåtet utan särskild prövning. För att få tillstånd till resa inom annan kommun utanför färdtjänstområdet krävs en särskild prövning av den färdtjänstberättigades kommun.

 

Uppehåll

Färdtjänstresor kan endast göras från en adress till en annan.  Man kan inte ändra beställt resmål under resans gång. Fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas.

 

När får resan ske?

Omfattar tider på dygnet som ungefär motsvarar tillgängligheten hos allmänna kommunikationer i Västtrafik Skaraborg.
 • Alla dagar:
  Klockan 05.00-23.00
 • Nattrafik:
  Natt mot lördag och söndag samt övriga helgdagar enligt Västtrafiks natttrafiksregler gäller en utökning till klockan 02.00.


Beställning av resa

Beställning av resa skall ske till Beställningscentralen under ordinarie öppethållandetid. Resan skall beställas i så god tid som möjligt dock senast 60 minuter före önskad restid. Beställning av återresa kan med fördel göras vid beställning av framresan. Det går också att beställa flera resor samtidigt. Avbeställning och ändringar av beställd resa kan göras dygnet runt.
 

Beställningscentralen

 
Telefon 020-91 90 90
Fax 0515-68 57 00
Texttelefon 0515-68 57 01
Öppettider
Vardagar 06.00 - 22.00
Lör-, Sön- och helgdagar 08.00 - 22.00
 

Övrigt

Kommunen har rätt att göra avsteg från detta reglemente om skäl föreligger.
 
Särskilda skäl kan antingen vara hänförliga till respektive sökandes funktionshinder, som får bedömas i varje enskilt fall eller införandet av transportlösningar som helt eller till viss del gör att den enskilde utan väsentliga svårigheter kan resa med allmänna kommunikationsmedel