Beslut om Frösve skola

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har fattat beslut om att utbildning inte ska bedrivas i Västergården på Frösve skola tills dess att resultatet från utredningen av inomhusmiljön är klar.

— Vi måste kunna garantera en god inomhusmiljö och just nu tar vi hellre det säkra före det osäkra och beslutar om att verksamheten ska lämna Västergården tills vi vet svart på vitt hur det står till med byggnaden, säger Marianne Gustafson (KD), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Efter att arbete påbörjats i källaren har medarbetare uttryckt ökad oro för inomhusmiljön vilket föranledde beslutet om att lämna Västergården i avvaktan på resultatet av den beställda utredningen som utförs av Polygon.

— Vi som arbetsgivare behöver agera när vi får signaler om att det inte är en bra arbetsmiljö, säger Katarina Lindberg, chef sektor barn och utbildning i Skövde kommun. Vi tar medarbetarnas oro på största allvar och vi kraftsamlar tillsammans med våra kollegor på sektor service för att hitta lösningar och säkerställa bra lokaler.

Arbetet med att lämna lokalerna påbörjas omedelbart och kommer att genomföras innan och under sportlovet.

Beslutet innebär:

- All verksamheten i förskoleklass och årskurs 1 kommer att fortsätta bedrivas i befintliga moduler på Frösve skola.

- Skolverksamheten i årskurs 2 och 3 flyttas tillfälligt till Rydskolan.

- Skolverksamheten i årskurs 4 flyttas tillfälligt till Stöpenskolan

- Årskurs 5 och 6 har sedan tidigare sin skolverksamhet förlagd på Stöpenskolan och berörs inte av detta beslut

- All fritidshemsverksamhet kommer att fortsätta bedrivas på Frösve skola i be-fintliga moduler. De elever som tillfälligt får sin skolverksamhet förlagd vid Rydskolan kommer att ha sin fritidshemsverksamhet på Frösve skola på mor-gonen före skolstart och på eftermiddagen efter skolans slut.

- Samtliga elever i årskurs 2 och 3 som tillfälligt får sin skolverksamhet förlagd till Rydskolan får skolskjuts till och från Rydskolan.